Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà là khiếu nại sai

(Baonghean) - Bà Nguyễn Thị Hà (trú tại xóm Văn Trai 7, xã Long Thành, huyện Yên Thành) khiếu nại việc UBND huyện Yên Thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng Dự án: Cải tạo, nâng cấp vượt lũ Tỉnh lộ 534, đoạn qua xã Long Thành, huyện Yên Thành tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 , trong đó đã phê duyệt bồi thường về đất đối với diện tích 53 m2, loại đất vườn (đất nông nghiệp) cho gia đình bà Hà là không đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Hà đề nghị UBND huyện Yên Thành bồi thường diện tích 53 m2 đất theo giá loại đất ở.
 
Ngày 4/4/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 1315/QĐ-UBND.KT quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà nội dung như sau: 
 
Kết quả kiểm tra, xác minh việc thu hồi đất, lập hồ sơ và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ bà Nguyễn Thị Hà cho thấy việc UBND huyện Yên Thành phê duyệt bồi thường giá trị quyền sử dụng 53 m2 cho gia đình bà Nguyễn Thị Hà theo giá đất vườn là đúng với quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 19/1/2010 của UBND tỉnh Nghệ An (trường họp sau khi Nhà nước thu hồi đất, diện tích còn lại của thửa đất lớn hơn hoặc bằng diện tích công nhận đất ở theo quy định của UBND tỉnh cho thửa đất đó thì phần diện tích thu hồi được bồi thương theo đất vườn).
 
Ngày 19/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, với sự tham gia của Tổ công tác liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập, UBND huyện Yên Thành và UBND xã Long Thành đối thoại với bà Nguyễn Thị Hà, kết quả:
 
Bà Nguyễn Thị Hà và các thành phần tham gia đối thoại nêu trên đã đồng ý với Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà do Tổ công tác liên ngành thực hiện.
 
Kết luận:
 
1. Việc bà Nguyễn Thị Hà khiếu nại UBND huyện Yên Thành phê duyệt phương án bồi thường cho gia đình bà Hà đối với diện tích đất 53m2, loại đất vườn (tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND huyện Yên Thành) không đúng quy định là khiếu nại sai, bởi vì: 
 
UBND huyện Yên Thành chỉ thu hồi 53 m2 trong tổng số 506 m2 đất của hộ bà Nguyễn Thị Hà. Căn cứ quy định hiện hành thử thửa số 271, tờ bản đồ số 13, diện tích 506 m2 (đo đạc năm 2004) của gia đình bà Hà có hạn mức đất ở là 200 m2 và diện tích đất vườn nằm trong cùng thửa đất ở là 306 m2. Sau khi thu hồi 53m2, diện tích thửa đất của gia đình bà Hà còn lại là 453m2, lớn hơn hạn mức đất ở. Do đó UBND huyện Yên Thành xác định, phê duyệt giá trị bồi thường cho gia đình bà Hà đối với diện tích đất 53 m2 bị thu hồi nêu trên theo giá đất vườn là đúng quy định.
 
2. Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà là đúng quy định của pháp luật. 
 
Từ những căn cứ nêu trên,
 
Quyết định:
 
Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, trú tại xóm Văn Trai 7, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 
Điều 2. Giải quyết nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà như sau:
 
Việc bà Nguyễn Thị Hà khiếu nại UBND huyện Yên Thành đã phê duyệt phương án bồi thường cho gia đình bà Hà đối. với diện tích đất 53m2 bị thu hồi (thuộc thửa số 271, tờ bản đồ số 13, bản đồ đo đạc năm 2004) theo giá đất vườn (tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND huyện Yên Thành) không đúng quy định là khiếu nại sai. 
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.
 
Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, bà Nguyễn. Thị Hà có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Chủ tịch UBND xã Long Thành; bà Nguyễn Thị Hà và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 
UBND tỉnh