Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân (xã Quỳnh Bảng) là sai

(Baonghean) - Bà Nguyễn Thị Xuân trú tại Đồng Hưng, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khiếu nại việc UBND huyện Quỳnh Lưu đã bồi thường không thỏa đáng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của gia đình bà để thực hiện dự án Xây dựng công trình hệ thống tưới tiêu vùng màu, huyện Quỳnh Lưu.
 
Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh của các bên liên quan; kết quả đối thoại với bà Nguyễn Thị Xuân và những người có liên quan, UBND tỉnh kết luận: 
 
1. Nội dung bà Nguyễn Thị Xuân khiếu nại UBND huyện Quỳnh Lưu thu hồi 141,6 m2 đất nông nghiệp của gia đình bà để thực hiện dự án Xây dựng công trình hệ thống tưới tiêu vùng màu, huyện Quỳnh Lưu nhưng không đền bù thỏa đáng là khiếu nại sai, bởi vì:
 
- Diện tích 141,6 m2 mà hộ bà Nguyễn Thị Xuân khiếu nại đền bù trước đây có nguồn gốc là đất nông nghiệp được chia theo Nghị định 64/CP cho 2 hộ dân là hộ ông Hồ Bá Mai và hộ ông Hồ Đức Châu. Trong quá trình chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 5/4/2001  của Tỉnh ủy Nghệ An, xóm Đồng Hưng, xã Quỳnh Bảng đã không đưa vào cân đối để chia cho các hộ do nằm trong số diện tích đất xấu, khó giao, khó chia. 
 
- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân được chia theo Nghị định số 64/NĐ-CP là 2.276 m2 cho 6 khẩu; diện tích đất được chia lại theo Chỉ thị số 02-CT/TU là 2.125 m2, giảm 151 m2 so với đất được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP. Phần diện tích giảm này nằm trong số 7.346 m2 đất xấu mà xóm Đồng Hưng không chia được.
 
- Sau khi chuyển đổi ruộng đất năm 2002, tại xóm Đồng Hưng, xã  Quỳnh Bảng còn lại 7.346 m2 đã được giao cho các hộ dân theo Nghị định số 64/CP nhưng không được chuyển đổi theo Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 5/4/2001  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vì lý do phân tích ở trên, xóm Đồng Hưng đã không báo cáo và bàn giao số diện tích không chuyển đổi được cho UBND xã Quỳnh Bảng quản lý mà tự ý để lại đấu thầu giao khoán cho 14 hộ dân, trong đó hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân được nhận thầu diện tích 348 m2.
 
- Căn cứ Luật Đất đai năm 1993; Điều15, Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài thì việc xóm Đồng Hưng, xã Quỳnh Bảng tự ý tổ chức đấu thầu để giao khoán cho 14 hộ (trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Xuân) sử dụng để sản xuất nông nghiệp do xóm để lại sau khi đã chia cho các hộ năm 2002 là không đúng thẩm quyền. Việc đấu thầu đất công ích (5%) để giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND xã Quỳnh Bảng.
 
Như vậy, diện tích 141,6 m2 mà hộ bà Nguyễn Thị Xuân khiếu nại đền bù không nằm trong diện tích 2.276 m2 đất được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP cho gia đình bà, cũng không nằm trong diện tích 2.125 m2 được chuyển đổi theo Chỉ thị số 02-CT/TU. Đây là diện tích mà gia đình bà Xuân nhận khoán của xóm mà thuộc diện tích đất phải bàn giao lại cho UBND xã Quỳnh Bảng quản lý theo quy định. Vì vậy, phần diện tích này chỉ được hỗ trợ cho UBND xã Quỳnh Bảng sử dụng vào đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích theo quy định.
 
2. Trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng: 
 
- UBND xã Quỳnh Bảng quản lý chưa tốt quỹ đất công ích, đã để Ban cán sự xóm Đồng Hưng tự ý tổ chức thầu khoán quỹ đất công ích cho một số hộ dân là trái thẩm quyền. 
 
- Việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất để lập và phê duyệt phương án bồi thường cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (do ông Hoàng Xuân Sơn, Xóm trưởng xóm Đồng Hưng,  xã Quỳnh Bảng đứng tên) chưa đúng, trách nhiệm này thuộc về UBND xã Quỳnh Bảng, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống tưới tiêu vùng màu huyện Quỳnh Lưu, UBND huyện Quỳnh Lưu. 
 
3. Việc Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu giải quyết lần đầu đối với khiếu nại của ông Hồ Hữu Hạnh (chồng bà Nguyễn Thị Xuân) xóm Đồng Hưng, xã Quỳnh Bảng tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 16/8/2013, được sửa đổi tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 là đúng quy định của pháp luật.
 
UBND tỉnh Nghệ An