Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khánh là sai

(Baonghean) - Ông Nguyễn Văn Khánh khiếu nại UBND huyện Nam Đàn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 784108 cấp ngày 22/7/1995 cho gia đình ông Nguyễn Kính  Cảnh, trong đó có thửa số 590, tờ bản đồ số 3, diện tích 410m2 thuộc xóm Đông Anh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn là không đúng, bởi vì thửa đất này có nguồn gốc trước đây của bố mẹ ông Khánh (là ông Nguyễn Hậu, vợ là bà Lê Thị Ba.
 
Ngày 17/6/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 2715/QĐ-UBND.KT giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khánh.
 
Căn cứ vào kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; kết quả kiểm tra, xác minh; kết quả đối thoại, UBND tỉnh kết luận như sau:
 
1. Việc ông Nguyễn Văn Khánh khiếu nại UBND huyện Nam Đàn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất số E 784108 cấp ngày 22/7/1995 cho gia đình ông Nguyễn Kính Cảnh, trong đó có thửa số 590, tờ bản đồ số 3, diện tích 410m2 thuộc xóm Đông Anh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn không đúng quy định của pháp luật là khiếu nại sai, bởi vì:
 
- Gia đình ông Nguyễn Kính Cảnh nhận khoán thửa số 590, tờ bản đồ số 3, diện tích 410m2 từ trước ngày 15/10/1993 (Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực) và được HTX Hùng Tiến 3 giao cho ông Nguyễn Kính Cảnh canh tác (trồng màu) để thu thuế tránh bỏ hoang hóa. Năm 1995, ông Nguyễn Kính Cảnh kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ. Theo Bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp thì HTX Hùng Tiến 3 (nay là HTX Nam Hùng) giao đất cho gia đình ông Cảnh để canh tác (sản xuất màu), có đưa vào sổ giao khoán và hằng năm gia đình ông Cảnh có nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Nhà nước.
 
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 590, tờ bản đồ số 3, diện tích 410m2 cho gia đình ông Nguyễn Kính Cảnh năm 1995 đã đảm bảo các quy định tại Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, Quyết định số 2555/QĐ.UB ngày 30/11/1993 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện Nghị định số 64/CP, Văn bản liên ngành số 01/HD/RĐ-NN của Liên ngành Ban quản lý ruộng đất - Sở Nông nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
- Gia đình ông Nguyễn Hậu (khi đang sống) và các con của ông Hậu (sau khi ông Hậu chết) không chứng minh được quyền sử dụng đất hợp pháp và không chứng minh được việc có sử dụng đất thực tế trong thời gian từ năm 1990  (thời điểm ông Nguyễn Hậu và bà Lê Thị Ba chuyển đến ở với gia đình ông Khánh) đến năm 2000 (thời điểm phát sinh đơn thư của ông Khánh) đối với thửa đất số 590, tờ bản đồ số 3, diện tích 410m2 (đo đạc theo Chỉ thị 299/TTg).
 
2. Quyết định số 371/QĐ-UBND.KT ngày 10/2/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Khánh, trú tại xóm Đông Anh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Từ những căn cứ nêu trên, quyết định:
 
Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 371/QĐ-UBND.KT ngày 10/2/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Khánh, trú tại xóm Đông Anh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 
Điều 2. Việc ông Nguyễn Văn Khánh khiếu nại UBND huyện Nam Đàn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 784108 cấp ngày 22/7/1995  cho gia đình ông Nguyễn Kính Cảnh, trong đó có thửa số 590, tờ bản đồ số 3, diện tích 410m2 thuộc xóm Đông Anh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn không đúng quy định của pháp luật là khiếu nại sai.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.
 
Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Nguyễn Văn Khánh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật. 
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến; ông Nguyễn Văn Khánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 
UBND tỉnh Nghệ An