"Khó cả đôi đường..."

Việc " khó xử" ở đây là dự án "Xây dựng trang trại trồng chuối và nhà máy đóng gói, quản lý chuối để xuất khẩu tại Yên Thành" của Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam.

Nhà đầu tư đã có hồ sơ đề nghị Cục Hải quan Nghệ An đăng ký miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, trong đó các mặt hàng nhập khẩu đều là máy móc, thiết bị, linh kiện... sử dụng cho trang trại trồng chuối.

Đối chiếu với danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ- CP ngày 22-9-2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư: Hạng mục 1 "Thiết lập trang trại trồng chuối tại huyện Yên Thành" không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, hạng mục 2 là " Xây dựng nhà máy bảo quản đóng gói" được ưu đãi đầu tư vì thuộc vào lĩnh vực " Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm" theo quy định tại mục 21 phần II Danh mục B thuộc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định. Như vậy dự án của Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam đầu tư tại Yên Thành, thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định có được ưu đãi đầu tư hay không chưa có câu trả lời ?.

Bấp cập trên đã được ngành Hải quan Nghệ An phát văn bản đề nghị các cấp, ngành chức năng xem xét và có phương án giải quyết phù hợp. Sự việc của Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam  nhiều người nhận xét là "khó cả đôi đường...".


Hoàng Vĩnh