Khó khăn trong cấp GCN QSDĐ giao trái thẩm quyền: Đã được tháo gỡ

(Baonghean) - Mới đây, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2015) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Tại Điểm 2, Điều 18, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở. Cụ thể nội dung của Điều 18 Thông tư 02 như sau: 
Hàng trăm hộ dân ở xã Cát Văn (Thanh Chương) chưa được cấp Giấy CNQSDĐ.
 
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 24 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT như sau:
 
 “5. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014 theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:
 
a) Làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 
b) Xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền”.
 
Theo ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở TN&MT, với những quy định thể hiện tại Điểm 2, Điều 18, Thông tư 02, những khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền đã cơ bản được tháo gỡ. Những trường hợp đất giao trái thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 đến ngày 1/7/2014 thì cần làm rõ và xử lý người giao đất không đúng thẩm quyền; xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận đối với từng trường hợp cụ thể. Những trường hợp đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Từ thời điểm Bộ TN&MT ban hành Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền ở các địa phương trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Để "gỡ khó" cho các địa phương, UBND tỉnh có một số văn bản gửi Bộ TN&MT trong đó nêu ra một số vướng mắc phát sinh từ quy định của Thông tư 23 và đề nghị xem xét vấn đề cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh. Cũng liên quan đến vấn đề này, từ đơn thư bạn đọc, trong tháng 1/2015, Báo Nghệ An đã điều tra, xác minh và đăng tải các bài viết "Xung quanh việc xin cấp giấy CNQSDĐ tại xã Cát Văn (Thanh Chương)"; "Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao trái thẩm quyền: Những bất cập phát sinh".
 
Nhật Lân