Khói ám không bằng nắng cháy

Lúa ngoài đồng chết khóm
Ốc dưới ruộng chết khô
Bánh men rượu trên gác bếp ám khói
Ám khói không bằng nắng thiêu
Ếch nhái khóc muốn đẻ trứng không được
Gà con khóc kêu mưa không mưa
Không cho thì cháu không về
Cháu sẽ dựng chòi ở lại đây luôn...
Sầm Văn Bình (Dịch và giới thiệu)
 
(Trích bài đồng dao “Xin nước trời” của trẻ em Thái)