Khởi đầu của những thành tựu

(Baonghean) - 70 năm đã trôi qua kể từ sự kiện lịch sử ngày 19/8/1945, nhưng những ấn tượng trong tâm trí bạn bè quốc tế về thành công vang dội của cách mạng Việt Nam vẫn hết sức sâu đậm. Những thành quả mà Việt Nam đã và đang gặt hái trên lộ trình xây dựng và phát triển đất nước có nền tảng khởi đầu từ mùa thu lịch sử năm ấy.

Báo chí Lào đưa đậm nét về ý nghĩa lịch sử ngày 19/8 với Cách mạng Việt Nam

Các báo lớn của Lào như Pasason (Nhân Dân), PathethLao (Đất nước Lào) và LaoPhatthana (Lào Phát triển) số ra ngày 19/8 đều đăng đậm nét bài và ảnh về bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc nổi dậy giành chính quyền vào tháng 8/1945, cũng như ý nghĩa lịch sử của ngày 19/8 đối với công cuộc cách mạng của Việt Nam. 

Báo Nhân Dân - Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có bài viết: “Cách mạng Tháng Tám tại Việt Nam: Cuộc nổi dậy giành chính quyền”. Bài viết đã nêu bật bối cảnh tình hình thế giới và quyết định sáng suốt của Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi biết nắm đúng cơ hội “nghìn năm có một” để lãnh đạo nhân dân toàn quốc nổi dậy giành chính quyền; liệt kê đầy đủ các sự kiện từ khi khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào đến khi chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân. Bài báo khẳng định “Cách mạng Tháng Tám là sự kiện lớn trong lịch sử chói lọi của nhân dân Việt Nam, là bước ngoặt lịch sử của Cách mạng Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên, giai cấp công - nông lao động Việt Nam giành được chính quyền trên cả nước, lập nên hệ thống dân chủ, nhân dân đầu tiên tại Việt Nam.”

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. Nguồn: Tư liệu TTXVN
Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. Nguồn: Tư liệu TTXVN

Tờ Lào Phát triển của Hội Nhà báo Lào đã đăng tải bài viết: “Ngày 19/8: Sự kiện vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam”. Bài báo nhấn mạnh: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, đưa nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam… Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Trong bài viết có tiêu đề “Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám đến một nước Việt Nam đổi mới,” tờ Đất nước Lào - ấn bản tiếng Lào của Thông tấn xã Lào, khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam… Bài báo đã điểm lại những khó khăn, thách thức to lớn mà dân tộc Việt Nam đã vượt qua sau Cách mạng Tháng Tám, khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, tiếp tục viết lên những trang sử chói lọi mới, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lừng lẫy địa cầu. Bài báo có đoạn: “40 sau năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt, những thành tựu có được sau gần 30 năm đổi mới đã làm thay đổi đời sống mọi mặt của người dân và hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển…” Bài báo khẳng định: “Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 70 năm qua đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới”.

Argentina ca ngợi thành tựu Cách mạng Việt Nam

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, ngày 18/8, trang web của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và xã hội Argentina đã có bài viết ca ngợi những thành tựu của Cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Tác giả bài viết, Giáo sư Oscar Natalichio đã điểm lại những cột mốc quan trọng của Cách mạng nước ta từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

70 năm trước, chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám, đánh đuổi giặc Pháp và giặc Nhật. Thành công của cuộc cách mạng không những giải phóng đất nước khỏi xiềng xích thực dân, mà còn mở đường để tuyên bố độc lập dân tộc và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: đó chính là sự kiện ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược Việt Nam một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến, lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được giải phóng nhưng đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam. Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân thực hiện kháng chiến chống Mỹ. 

Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tháng 7/1976, Quốc hội Việt Nam quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới. 

Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, hàng triệu người Việt Nam tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước, thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác với tất cả các quốc gia. Việt Nam thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gồm nhiều thành phần trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

Bài viết cũng đánh giá cao tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây, trích dẫn và đánh giá một số chỉ số kinh tế mà theo tác giả là “có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội”. Trong giai đoạn từ năm 1970 - 2014, dân số Việt Nam tăng từ 42,7 triệu lên 90,7 triệu, mật độ dân cư tăng lên 143 người/km2. Kinh tế được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, nhờ đó tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 10,4% vào năm 1970 xuống chỉ còn 1,9% năm 2014 và tuổi thọ trung bình tăng từ 49 tuổi lên 76,3 tuổi trong cùng kỳ. Đi sâu phân tích những chỉ số đặc trưng của ngành kinh tế, GDP danh nghĩa của Việt Nam đã tăng gấp 40,5 lần trong giai đoạn 1970 - 2014. GDP tính theo ngang giá sức mua (PPP) hay chính là GDP thực tế thậm chí còn tăng gần 50 lần trong cùng giai đoạn nghiên cứu. Tương tự, GDP bình quân danh nghĩa và thực tế cũng lần lượt đạt 2.020 và 5.615 USD, tăng lần lượt 18,8 và 23,4 lần so với con số này vào năm 1970. Kết luận bài viết của mình, giáo sư Natalichio tái khẳng định cuộc Cách mạng Tháng Tám là sự khởi đầu cho những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua.

Phú Bình

(Tổng hợp)

Tin mới

Hướng di chuyển của cơn bão Noru.

Công điện khẩn ứng phó với bão Noru

(Baonghean.vn) -  Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện để ứng phó với cơn bão Noru vừa hình thành ngoài Biển Đông.
Kình ngư

Kình ngư

(Baonghean.vn) -  Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2022.
Lòng tham và sự tự trọng

Lòng tham và sự tự trọng

(Baonghean.vn) -   Xin được mở đầu bằng một câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được người người, nhà nhà quan tâm như hiện nay. Bởi những năm trở lại đây, ung thư và các bệnh nguy hiểm đã và đang treo lơ lửng trên đầu người dân Việt. Thành ngữ có câu “Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, trôi nổi nhiều trên thị trường. Thế nhưng, ngay cả khi thực phẩm sạch được gắn mác an toàn từ những chuỗi cung ứng được xem là có thương hiệu, an toàn, bỗng chốc bị sụp đổ niềm tin, khi hàng loạt thông tin phanh phui rau sạch “giả” biến hình vào siêu thị.
Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ giao 147.138 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của chương trình cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo tổng mức và cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.
Người dân Hưng Trung, Hưng Nguyên tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam

Nghệ An: Vì sao nhiều dự án tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm?

(Baonghean) - Theo Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ và để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, từ đầu năm 2022, định kỳ hàng tháng và 10 ngày/lần, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả đôn đốc. Thế nhưng, tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn vẫn chậm so với yêu cầu đề ra.
Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

(Baonghean.vn) -  Nằm trên thượng nguồn của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn là nơi sinh sống của nhiều bản làng dân tộc Thái. Ngược dòng Nậm Nơn khoảng 15 phút đi thuyền, chúng tôi tìm đến bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa truyền thống của người Thái cổ, trong đó có lễ hội Khàu Búa Sa.
Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An; Tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022; Vướng địa giới hành chính, 19 hộ dân ở Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ; Sạt lở đường trên Quốc lộ 7A, đoạn qua dốc Chó... là những thông tin nổi bật ngày 24/9.
Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

(Baonghean.vn) - Với 4 công trình thanh niên cấp huyện, 200 công trình thanh niên cấp cơ sở và nhiều hoạt động tình nguyện được tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và thành phố Vinh phối hợp thực hiện đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.