Không chi trả thu nhập tăng thêm theo phương án cào bằng

Đó là thông tin được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Dự thảo này được Bộ Tài chính xây dựng.

Dự thảo nêu rõ: Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn dự toán kinh phí quản lý hành chính được giao để thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được.

Kinh phí tiết kiệm được được sử dụng để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức. Cụ thể là cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức hoặc cho từng bộ phận trực thuộc theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc. Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc không được chi trả thu nhập tăng thêm theo phương án cào bằng, bình quân.

Bên cạnh đó, kinh phí tiết kiệm được sử dụng để chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể hoặc bổ sung chi phí phục vụ các hoạt động nghiệp vụ như: Hỗ trợ thêm tiền công tác phí ngoài chế độ công tác phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; hỗ trợ tiền cước điện thoại cho cán bộ; chi hỗ trợ động viên, khuyến khích phối hợp công tác cho cán bộ, cơ quan ngoài đơn vị,...    

Ngoài ra, dự thảo còn cho phép cơ quan khi xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn định, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có thể trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức.

Trong năm cơ quan tự chủ được tạm ứng trước để chi thu nhập tăng thêm, chi cho các hoạt động phúc lợi, chi phục vụ các hoạt động nghiệp vụ. Nếu số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt trong dự thảo còn cho phép, trong phạm vi kinh phí giao tự chủ, cơ quan thực hiện tự chủ có thể quyết định giao khoán (một phần hoặc toàn bộ) kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho từng bộ phận (Phòng, Ban) để chủ động thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện kinh phí khoán phải đảm bảo có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ, trừ một số khoản chi thực hiện khoán không cần hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

Các nhiệm vụ đã giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ cuối năm nếu không thực hiện nhiệm vụ thì phải nộp trả ngân sách Nhà nước, không được xác định là kinh phí tiết kiệm.

Toàn văn dự thảo đang được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến nhân dân.


Theo (Chinhphu.vn) - L.T