Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực

(Baonghean.vn) - Cấp ủy các cấp kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.
Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực ảnh 1
Sáng 19/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị còn có sự tham dự của trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh và báo cáo viên Tỉnh ủy; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;…

Thống nhất cao về chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trực tiếp quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) diễn ra từ ngày 16 đến 18/5/2018 tại Hà Nội. 

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung thảo luận và đã thống nhất cao về chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; phương châm tiến hành Đại hội; tiêu đề của Báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 -2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các văn kiện, đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trực tiếp quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm rõ, thống nhất tính chất, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. 

Coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, đồng chí lưu ý, trong quá trình chuẩn bị phải coi trọng cả nội dung chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự; tránh coi trọng công tác nhân sự mà xem nhẹ nội dung chuẩn bị văn kiện. 

Đặc biệt, công tác chuẩn bị phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, tính kế thừa phải trên cơ sở tổng kết, đánh giá lại toàn bộ vấn đề. Qua đó gắn với dự báo tình hình để định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở phải quán triệt nội dung này nghiêm túc.

Trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí, các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia, các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp. 

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất, lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. 

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực ảnh 3
Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Ảnh: Thành Duy

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới, Trung ương đề nghị quán triệt sâu sắc Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89 và 90 của Bộ Chính trị khóa XII. 

Cấp ủy các cấp căn cứ tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị này để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của cấp mình; kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó với tổ chức và nhân dân; bản thân vợ, chồng, con vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị; bản thân cán bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. 

Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. 

Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. 

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. 

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực ảnh 4
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy 

Thời gian họp trù bị đại hội cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I/2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II/2020; đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương vào đầu quý III/2020.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp là quan trọng, nhưng cấp ủy các cấp cũng đồng thời phải tập trung thực hiện những công việc thường xuyên, các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 -2020, tránh tâm lý không dám làm. 

Tin mới

U20 Việt Nam

Ra châu lục để thấy một khoảng cách vời vợi

(Baonghean.vn) - Một giải đấu chính thức lứa U20 và một giải giao hữu quốc tế U23 châu lục như Doha Cup 2023 mới đây có thể giúp chúng ta hình dung bức tranh tổng thể về sự phát triển của bóng đá trẻ châu lục và định hình được vị trí của chúng ta ở đâu hiện nay trong những bước đi vươn tầm.
Thẳm Tông

Khám phá hang Thẳm Tông ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nằm ở xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, hang Thẳm Tông được phát hiện từ nhiều năm qua và vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ thú. Thẳm Tông đang được xây dựng thành điểm du lịch thu hút du khách tìm về xã vùng cao Bình Chuẩn và huyện Con Cuông.
Người Đan Lai chật vật tìm kế sinh nhai ở Khe Nóng

Người Đan Lai chật vật tìm kế sinh nhai ở Khe Nóng

(Baonghean.vn) - 14 năm kể từ khi triển khai dự án xây dựng làng định canh, định cư để đưa 50 hộ dân Đan Lai quay về bản cũ Khe Nóng (xã Châu Khê, huyện Con Cuông), cuộc sống của bà con nơi đây đang rất khó khăn. Không còn có thể dựa vào rừng như trước đây, họ đành phải vật lộn tìm kế sinh nhai.
Tỷ phú Elon Musk và các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo

Tỷ phú Elon Musk và các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo

(Baonghean.vn) - Trong một bức thư ngỏ viện dẫn những rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội và nhân loại, tỷ phú Elon Musk cùng một nhóm các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và giám đốc điều hành các tập đoàn công nghệ kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo trong 6 tháng.
HLV Park Hang seo

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin có thể tái xuất, dẫn dắt 1 đội V.League; Văn Toàn kiến tạo trong trận đại thắng của Seoul E-Land

(Baonghean.vn) - Bộ đôi Park Hang-seo và Lee Young Jin hoàn toàn có thể tái xuất và tham gia dẫn dắt một đội bóng ở V.League; Tiền đạo Văn Toàn vào sân từ ghế dự bị nhưng có 1 đường chuyền để đồng đội ghi bàn...Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thời gian vừa qua có tới 52/63 địa phương xảy ra vụ việc nhiều đối tượng giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn PCCC và CNCH nhằm trục lợi.