Không mua ô tô phục vụ chức danh

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2014.
 
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước đã được bố trí trong phạm vi dự toán NSNN năm 2014 được giao (gồm cả nguồn vốn NSNN năm 2013 được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm 2014 để tiếp tục sử dụng, nếu có).
 
Theo đó, đối với xe ô tô phục vụ công tác, không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung (bao gồm cả xe của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia).
 
Việc mua sắm ôtô chuyên dùng phải đảm bảo nguyên tắc: Phù hợp với số lượng, chủng loại xe chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành, sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.
 
Đối với xe phục vụ hoạt động của các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA, nguồn viện trợ), thực hiện theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ.
 
Việc mua sắm tài sản nhà nước khác được thực hiện mua sắm theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài chính cũng nêu rõ, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu NSNN.
 
Theo chinhphu.vn