Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản

 
(Công văn số 1083/UBND-TN ngày 27/2/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 10610/VPCP-KTN ngày 31/12/2014 về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục Thuế; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản theo lĩnh vực được phân công, địa bàn phụ trách theo quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; trước mắt khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:
 
Tiếp tục tăng cường và có các biện pháp quyết liệt và hiệu quả để bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa cấp phép; đặc biệt là cát sỏi lòng sông, quặng kim loại, đất san lấp, đất sản xuất gạch, ngói...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Rà soát các nghĩa vụ sau cấp phép, có các biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp sau khi được cấp phép khai thác phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định mới được khai thác, chế biến khoáng sản; chỉ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp, gia hạn cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép sử dụng vật liệu nổ khi các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định, khai thác, chế biến đúng thiết kế, đúng quy trình đảm bảo an toàn.
 
Giao Sở Xây dựng, sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá quy trình khai thác tại các mỏ khoáng sản; đặc biệt là các mỏ quặng thiếc khai thác hầm lò, các mỏ đá xây dựng đã có kiến nghị xử lý của các Đoàn thanh kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp không có biện pháp khắc phục; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền trước ngày 10/4/2015.
 
UBND tỉnh