Kiểm tra, xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

(Công văn số 5906/UBND-TM ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài) phản ánh, một số cơ quan, đơn vị ở Thành phố Vinh (nhất là trên các trục đường lớn như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cừ...) và các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh có biểu hiện quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc sở hữu Nhà nước không đúng mục đích (xây ki-ốt cho thuê, sử dụng nhà, đất và tài sản không đúng mục đích, không đúng quy hoạch được duyệt...),

UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) tự kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước được giao cho cơ quan, đơn vị mình quản lý, sử dụng theo đúng chế độ của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã hợp đồng cho thuê đất, tài sản trên đất và tài sản khác trái với quy định quản lý tài sản Nhà nước, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước ngày 30/9/2012 phải chấm dứt hợp đồng cho thuê và có phương án sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy hoạch được duyệt.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất... thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; Trường hợp cơ quan, đơn vị sau thời điểm 30/9/2012 tiếp tục có các sai phạm nêu trên thì xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời thu hồi nộp ngân sách (hoặc cắt giảm nguồn kinh phí theo dự toán được duyệt) đối với các cơ quan, đơn vị vi phạm tương ứng với số tiền cho thuê đất và tài sản trên đất thu được; xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình, tài sản xây dựng trái phép, trái quy hoạch, trả lại nguyên trạng...

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, có báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc phát sinh gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính để chỉ đạo xử lý kịp thời.

TM. Ủy ban nhân dân
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch

THÁI VĂN HẰNG