Kiểm tra, xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

Ngày 27/6/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Hằng đã ký Công văn số 4320/UBND-TM, nội dung Công văn như sau:

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1522/STC-QLG&CS ngày 6/6/2013 về việc báo cáo kiểm tra, xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đã xây dựng, cho thuê tài sản, quầy ốt trái phép trên đất công phải chấm dứt hợp đồng cho thuê và phải kiên quyết dỡ bỏ, trả lại nguyên trạng như trước thời điểm cho thuê.

2. Giao Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã thành lập Đoàn để kiểm tra, đôn đốc, giám sát những đơn vị chưa thực hiện chấm dứt hợp đồng hoặc đang trong quá trình thực hiện chấm dứt hợp đồng và coi đây là công việc thường xuyên trong công tác quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.

3. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành có đơn vị cho thuê tài sản trái phép tổ chức kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý tài sản nói chung và trong việc cho thuê đất, tài sản trên đất trái phép như đã xảy ra.

4. Các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần nghiêm túc thực hiện quản lý tài sản (đất và tài sản trên đất) theo quy định của pháp luật và các nội dung nêu tại văn bản này, gắn với công tác quản lý đô thị của địa phương.

5. Giao Sở Xây dựng thu hồi hoặc có văn bản dừng những hồ sơ xây dựng nhà, quầy ốt trái phép hoặc đã xây dựng trái phép trên đất công.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, có báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc phát sinh gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính để chỉ đạo xử lý kịp thời.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

THÁI VĂN HẰNG