Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 8 - 10/7/2015

(Baonghean.vn) - Thực hiện Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND  tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVI để xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế  - xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2015, quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2015 và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, như: quy hoạch, nông nghiệp và PTNT, khai thác khoáng sản, nông thông mới, tư pháp và nghị quyết về nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 năm 2015 tại thành phố Vinh.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để sắp xếp nhiệm vụ công tác và bố trí thời gian tham dự kỳ họp.

TM.THƯỜNG TRỰC

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn