Kỳ tích ở Mường Nọc

(Baonghean) - Anh bn tôi công tác Phòng Nông nghip huyn Quế Phong, gi đin nhã ý mi tôi lên, chng kiến cnh bà con các dân tc thu hoch trong nim vui được mùa. Thc ra, vic được mùa là chuyn xưa nay không hiếm đối vi vùng sơn cước này, nhưng điu bn ca tôi mun "khoe" là ln đầu tiên ging lúa lai 3 dòng Nh ưu 986 đã lp k tích trên đất Mường Nc...


Chuyn đưa ging lúa lai lên vùng min núi cao để đồng bào các dân tc áp dng đưa vào sn xut là mt k tích ca ngành Nông nghip cách đây my năm. Thế mà v xuân va qua, xã Mường Nc (Quế Phong), nhiu cánh đồng đã chuyn đổi sang cy ging lúa lai 3 dòng Nh ưu 986, cũng được ví là k tích trên min sơn cước này!

Kỳ tích ở Mường Nọc ảnh 1

Huyn Quế Phong t chc hi tho ging lúa lai Nh

ưu 986 trong v xuân va qua ti xã Mường Nc.

Chúng tôi đến xã Mường Nc vào mt ngày đầu tháng 6, khi đồng bào nơi đây đang háo hc được mùa lúa xuân. Trên các cánh đồng t Ná Ngá đến các x

đồng Dn, Hăn, Cng... nhng thm lúa vàng trĩu bông. Bà Lương Th Hi, trưởng bn Ná Ngá, phn khi nói: Gia đình bà có 8 sào đất cy lúa, các năm trước thường cy các ging lúa, như Nh

ưu 838, Bio 404, năng sut cao lm cũng ch

đạt 3 t/sào. Trong khi cy các ging lúa sâu bnh hi nhiu, go không ngon lm...

Năm nay, theo s ch

đạo ca xã, huyn, gia đình cy 7,5 sào ging lúa lai 3 dòng Nh

ưu 986. Theo dõi quá trình lúa sinh trưởng, tôi thy đầu tư chăm sóc ging như các ging lúa trước đây, ưu đim là ít sâu bnh, thân lúa cng. Khi lúa chín, ht lúa chc hơn, đẹp hơn. Gia đình gt mt ít v

ăn th, thy ht cơm do, thơm, mm. Không nhng người tr, người cao tui cũng d nut. C Thoa, 76 tui bn Na Ngá khoe: "Dân bn

đây t trước đến nay chuyên làm lúa nước, có rt nhiu ging lúa đưa vào gieo cy. Nhưng tôi thy ging lúa va ri ngon cơm nht. Nghe con cháu nói năng sut cũng cao hơn trước, chc là nhà có lúa dư

để bán...".


Sau khi gt xong, gia đình bà Hi d kiến năng sut lúa s đạt 3,5 t/sào, như vy v xuân này gia đình thu v 2,7 tn lúa Nh ưu 986, nhiu hơn các v trước 4 t lúa. Theo tính toán ca bà, vi s lúa đó, gia đình s bán đi 1,7 tn, còn li 1 tn để ăn quanh năm. Bà Hi cho biết, sau khi tiếp cn vi ging lúa này, tâm lý ca bà con trong bn rt phn khi, vì nhà nào cũng được nhiu lúa, không lo thiếu ăn na. V mùa này, bà con cũng mun gieo cy ging lúa Nh ưu 986, nhưng do điu kin thi gian, thi tiết không phù hp, bà con chuyn sang cy ging lúa khác. Chc chn v xuân ti, bà con yêu cu địa phương tiếp tc đưa ging lúa Nh ưu 986 v gieo cy. Được biết, v mùa này, UBND huyn Quế Phong xây dng cánh đồng mu 30 ha ti bn Ná Ngá, vi cơ cu ging lúa NA 02.

Kỳ tích ở Mường Nọc ảnh 2

Gia đình bà Lương Th Hi, bn Ná Ngá, v xuân này thu v 2,7 tn lúa Nh ưu 986, trên din tích 7,5 sào đất.

Ông Quang Văn Ton - Ch tch UBND xã Mường Nc, cho biết thêm: Địa phương có 16 xóm, bn, vi tng din tích đất sn xut lúa nước là 275 ha. Mc dù là vùng min núi, người dân đây đã có kinh nghim thâm canh lúa nước t bao đời nay. Theo kế hoch ca UBND huyn, v xuân va ri đưa vào gieo cy 150 ha ging lúa lai 3 dòng Nh ưu 986. Nhưng do địa phương áp dng phương thc cy hàng rng hàng hp, nên din tích ging lúa này tăng lên 200 ha (vì cy theo phương thc này tiết kim được m nên din tích tăng lên).

Lý do bà con cy hàng rng hàng hp là để s dng phân dúi cho hiu qu. My năm nay, bà con địa phương gn 100% s dng phân bón dúi, va gim chi phí, năng sut lúa li cao hơn, ít sâu bnh hơn, chng ra trôi phân bón. S din tích 70 ha còn li, do điu kin khó khăn v nước tưới nên cơ cu các ging lúa khác: Nh ưu 838, Japonika. Qua v đầu sn xut ging lúa Nh ưu 986 ti địa phương, cho thy hiu qu kinh tế cao hơn trước đây. Năng sut nơi cao nht đạt trên 80 t/ha, nơi thp nht 70 t/ha. Nếu như các v xuân tiếp theo được cơ cu ging lúa này thì chc rng bà con không còn lo thiếu lương thc na!


Ông Trnh Xuân Dũng - Trưởng Phòng Nông nghip huyn Quế Phong h hi: Vic đưa ging lúa lai vào gieo cy trên địa bàn huyn đã có t my năm trước, nhưng din tích manh mún, nh l, hiu qu không cao. V xuân qua, vi s quyết tâm ca lãnh đạo huyn, chúng tôi đã mnh dn phi hp vi Công ty Ging cây trng Ngh An cung ng 12 tn ging lúa lai 3 dòng Nh ưu 986 để gieo cy ti mt s địa phương, trong đó tp trung nhiu nht li xã Mường Nc, gn 200 ha.

Trong thi gian lúa sinh trưởng, chúng tôi phân công cán b chuyên môn theo dõi, cho thy ging lúa này phát trin tt, cây và lá cng cáp, ít sâu bnh, tr đều, ht lúa sáng đẹp, phù hp vi điu kin min núi cao này. Mt ưu đim na, ging lúa Nh ưu 986 dé lúa dai hơn các ging lúa khác, nên gt rt ít rng, phù hp vi điu kin thu gt lúa bng th công ca nông dân vùng cao. Huyn Quế Phong din tích đất trng lúa nước hơn 2 nghìn ha, tp trung ch yếu các xã vùng ngoài: Châu Kim, Quế Sơn, Mường Nc, Tin Phong... đây là nhng địa phương có th cơ cu ging lúa này vào v đông xuân.

Va qua, huyn phi hp vi xã và Công ty C phn ging cây trng Ngh An t chc hi tho v ging lúa Nh ưu 986. Nhiu bà con trong và ngoài xã nghe nói ging này năng sut cao, go thơm, ngon... kéo đến Mường Nc để chng kiến và mong được huyn đưa ging v để gieo cy.

Song, để m rng din tích này đang là bài toán khó, vì hin ti giá ging cao, trong khi ngun kinh phí để đầu tư còn cht vt. Mun bà con trong huyn tiếp cn vi ging lúa này thì UBND huyn, tnh phi có chính sách h tr giá ging, bi vì điu kin kinh tế ca đồng bào các dân tc vùng cao còn khó khăn thiếu thn, để có tin mua 1 kg lúa ging 90 nghìn đồng là điu không d.


Đ
em chuyn này trao đổi vi Giám đốc Công ty C phn Ging cây trng Ngh An, ông Nguyn Ngc Dũng, được biết: Đúng là ging lúa lai 3 dòng Nh ưu 986 đã lp k tích trên vùng min núi Quế Phong. Mt ln na, đơn v chúng tôi đã khng định ging lúa này không ch hp vi vùng đồng bng, trung du min núi mà còn thích nghi vi vùng min núi cao.

4 năm trước đây, công ty chúng tôi đã cung ng ging lúa này cho các huyn đồng bng và trung du min núi, như: Yên Thành, Din Châu, Thanh Chương, Đô Lương, Qunh Lưu, Anh Sơn... gieo cy v xuân. Năng sut khng định là vượt tri so vi các ging lúa lai khác, hơn na go này ngon cơm nên người nông dân chn vào cơ cu ngày càng nhiu. Đặc bit, v xuân va ri, huyn Thanh Chương cơ cu trên 90% din tích bng ging lúa Nh ưu 986, kết qu cho thy là lúa ít sâu bnh hơn, năng sut bình quân ca huyn cũng cao hơn các v trước.


Ging lúa Nh ưu 986 có đặc tính cây cao, b lá xanh đậm. Khi thu hoch b lá vn còn xanh, lá cng, đẻ nhánh khe, tp trung, sinh trưởng khe, chu rét, chu hn, thích nghi trên nhiu chân đất, kh năng chng chu sâu bnh hi cao, năng sut bình quân đạt t 75 - 80 t/ha.

Vi đặc tính vượt tri đó, Công ty C phn ging cây trng Ngh An được B NN - PTNT cho độc quyn nhp khu phân phi và cung ng trên toàn quc. Ngh An là đơn v duy nht phân phi và cung ng. V xuân va qua, đơn v cung ng trên 200 tn ging lúa Nh ưu 986 cho bà con trong tnh gieo cy. Tuy nhiên, ông Dũng khuyến cáo, thi gian qua có mt s đơn v cung ng ging lúa đã đóng gi bao bì ging lúa Nh ưu 986 để bán ra th trường, hu qu là người nông dân gánh chu?!


Ông T Kim - Trưởng phòng Trng trt (S Nông nghip - PTNT), đánh giá: Vic đưa ging lúa lai 3 dòng Nh ưu 986 lên gieo cy xã Mường Nc trong v xuân va qua đã khng định được tính thích hp ca nó đối vi các huyn vùng min núi cao, nhng nơi có điu kin để thâm canh lúa nước.

Hin nay, din tích đất có kh năng thâm canh lúa ca các huyn min núi cao tương đối nhiu: Quế Phong (1.200 ha), Qu Châu (1.000 ha), K Sơn (200 ha), Tương Dương (200 ha), Con Cuông (800 ha). Nếu các địa phương này cơ cu ging lúa lai 3 dòng Nh ưu 986 vào nhng vùng đất có điu kin thâm canh, thì sn lượng lương thc hàng năm s cao hơn trong khi tâm lý ca đồng bào vùng cao hin nay vn mong đợi nhng ging lúa có năng sut cao để đảm bo lương thc.

Xuân Hoàng

Tin mới

Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tại nhiều địa phương đã hoàn thành thu hoạch lúa hè thu và đang triển khai sản xuất vụ Đông theo đúng tiến độ, kế hoạch. Trước thông tin bão Noru đang tiến gần về đất liền, dự báo mưa lớn sau hoàn lưu bão, để bảo đảm an toàn cho cây trồng vụ Đông, các địa phương đã rốt ráo chỉ đạo các phương án ứng phó.
Cô gái trẻ khởi nghiệp từ 7 triệu đồng trở thành CEO Spa thẩm mỹ

Câu chuyện khởi nghiệp từ 7 triệu đồng của CEO 9X ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Câu chuyện về hành trình vạn dặm, với nghị lực phi thường vượt lên thất bại để viết nên ước mơ của cô gái sáng lập thương hiệu Spa thẩm mỹ Phương Thảo Academy, đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống trọn vẹn vì đam mê và nỗ lực hết mình để “chạm” tới thành công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với bão Noru

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với bão Noru

Sáng 26/9, mở đầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, trước diễn biến phức tạp của bão số 4 (tên quốc tế là bão Noru), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo "nóng" các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống bão.
Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất vui mừng khi chứng kiến tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng quay trở lại tập luyện sau một quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự trở lại của cầu thủ 33 tuổi này giống như việc Sông Lam Nghệ An bổ sung thêm được 1 “ngoại binh mới”, nhất là trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang có những sa sút trong thời gian vừa qua.
Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

(Baonghean.vn) -  Ở nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc có một ngôi nhà đặc biệt, khi đến đây người dân không chỉ được lựa chọn các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt mà còn được sử dụng miễn phí các thiết bị công nghệ. Mô hình do chính cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An dựng lên với mong muốn giúp đỡ người dân vùng cao.
Bạo lực học đường

Bạo lực học đường

(Baonghean.vn) - Báo chí đã viết nhiều về đề tài này. Cả xã hội đã nhiều lần báo động. Nhưng báo động mãi rồi, vẫn chưa có giải pháp nào quyết liệt và triệt để.
Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

(Baonghean.vn) - Sau mùa giải ra mắt PSG không thành công, Lionel Messi cho biết anh đã tìm lại cảm hứng chơi bóng để hướng tới World Cup 2022; Tai nạn hy hữu xảy ra trên sân tập của đội tuyển Việt Nam với nhân vật trung tâm là HLV trưởng Park Hang Seo khiến những ai chứng kiến đều phải bật cười... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Hướng di chuyển của cơn bão Noru. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "4 tại chỗ”, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

(Baonghean.vn) -  Tháng 9 này, cô giáo Dương Thị Thanh (Trường THPT Thanh Chương 3) là 1 trong 4 giáo viên Tiếng Anh của cả nước được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mời tham dự Chương trình trao đổi Giáo viên xuất sắc Fulbright năm 2022. Từ Hoa Kỳ, cô giáo Dương Thị Thanh có những chia sẻ với Báo Nghệ An về chuyến đi đặc biệt này.
Truyện ngắn: Chiếc áo của thầy

Đọc truyện đêm khuya: Chiếc áo của thầy

(Baonghean.vn) - Bằng lối kết cấu lắp ghép ở đó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Bùi Việt Phương đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật ấm nồng về tình thầy trò, bên cạnh đó đã khắc họa nhân vật những người thầy giản dị mà cao cả, những người đã mang một lớp học đầy tình thương đến cho những học sinh nghèo vùng cao. Với ngôn ngữ khá linh hoạt, vừa giàu chất tự sự vừa đẫm chất trữ tình, truyện ngắn của Bùi Việt Phương gieo vào lòng người đọc thật nhiều cảm xúc, và có lẽ là cả những giọt nước mắt nữa.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương"; Nghệ An triển khai các phương án ứng phó bão Noru; Vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện; Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Chương trình "Sinh con, sinh cha" tại Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 25/9.
Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

(Baonghean.vn) - “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” là tiểu thuyết nổi tiếng của Ocean Vương vừa được trao giải thưởng Sách hay 2022 ở hạng mục Văn học, cùng với tiểu thuyết “Những ngã tư và những cột đèn” của Trần Dần. Sách hay là giải thưởng độc lập, đã trải qua 11 mùa trao giải, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đọc hiện nay.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, sau cuộc họp trực tuyến do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, Nghệ An tiếp tục họp chỉ đạo triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão Noru dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.