Làm thủ tục hưởng chế độ da cam cho các đối tượng còn khó?

(Baonghean.vn) Trên cơ s kiến ngh ca ông Phan Thăng Long, Cu chiến binh phường Bến Thy, TP Vinh và trao đổi ca mt s công dân khác cho rng quy định ca B Y tế v các loi bnh để được xem xét làm chế độ cht độc da cam còn bt cp, thiếu thc tế gây khó khăn cho người đáng được hưởng. Sau khi nhn được văn bn ca Ban biên tp Báo Ngh An, S Y tế đã giao nhim v cho Trung tâm Giám định y khoa tnh kim tra, tr li. Ngày 6/10/2011, Trung tâm giám định y khoa Ngh An có Văn bn s 71/GĐYK/CV tr li Báo Ngh An như sau:

Theo quy định ca Pháp lnh ưu đãi người có công vi cách mng ban hành năm 2005 thì người b nhim cht độcda cam/dioxin được xác định là người có công. Vic gii quyết chính sách, chế độ đối vi đối tượng này được thc hin theo quy định ca Chính ph (Ngh định 54/NĐ-CP) và Thông tư s 07 ca B Lao động TBXH, trong đó đối tượng được hưởng là người công tác, chiến đấu, phc v chiến đấu t tháng 8/1961 đến 30/4/1975 ti các vùng mà M ri cht độc hoá hc có con đẻ b d dng, d tt. Bn thân b, m mc bnh b suy gim kh năng lao động do hu qu ca cht độc hoá hc.


Ngày 07/4/2009, B Lao động TBXH ban hành Thông tư s 08 sa đổi, b sung Thông tư 07 (ban hành năm 2006) quy định:người tham gia kháng chiến ti các vùng quân đội M ri cht độc hoá hc dioxin nếu b mc 1 trong 17 bnh tt liên quan đến phơi nhim cht độc hoá hc theo Quyết định 09 ca B Y tế thì được thiết lp h sơ đề ngh gii quyết chế độ ưu đãi. Theo Quyết định 09 ca B Y tế thì có 2/17 bnh để xác định cho con đẻ ca người b nhim cht độc hoá hc (đối tượng gián tiếp) đó là tt gai sng ch đôi và các d dng d tt bm sinh. 15/17 bnh để xác định cho (đối tượng trc tiếp) b nhim cht độc hoá hc dioxin, trong đó có 9 bnh ung thư và có nhng bnh d mc phi trong sinh hot hàng ngày như thn kinh ngoi biên, tiu đường tuýp hai... không phi ch do b nhim cht độc hoá hc da cam gây nên.


Thc tế, ngành Y tế cũng gp không ít khó khăn, không d dàng gì để xác định được ngn ngun ca bnh tt. Quyết định 09 ca B Y tế ban hành tiêu chí để xác định đối tượng là nn nhân cht độc hoá hc/dioxin cho hàng triu người dân Vit Nam sng ti các vùng không ch đối tượng người tham gia kháng chiến và nhng đối tượng khác na. H là nhng người dân sng trong vùng kháng chiến đồng cam cng kh, che ch cho người kháng chiến, là trách nhim, tình cm, đạo lý "ung nước nh ngun" ca người Vit Nam. H cũng mc căn bnh him nghèo do cht độc hoá hc, đang ch s bi thường ca các t chc nhân đạo.


Tr li vi kiến ngh ca công dân Phan Thăng Long b mc bnh ung thư thc qun không có trong Quyết định 09 ca B Y tế, trên thc tế còn nhiu căn bnh ung thư khác vn không có trong Quyết định này. Vn đề này, Hi nn nhân cht độc da cam Trung ương đang kiến ngh B Lao động TBXH và B Y tế xem xét vn dng để cho các đối tượng b bnh các bnh ung thư nhưng không có trong danh mc ung thư quy định ti Quyết định s 09/2008/QĐ-BYT được hưởng chế độ người có công.

           
Qua s vic này, Trung tâm giám định pháp y mong mun các cp các ngành có thm quyn xem xét gii quyết nhm đảm bo quyn li chính đáng, hp pháp cho các đối tượng tham gia kháng chiến, loi tr nhng cá nhân li dng làm gi giy t để hưởng chế độ chính sách ưu đãi ca Đảng Nhà nước.


Phòng Bạn đọc