Lữ đoàn 414 bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới năm 2012

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 13/8, Đảng ủy Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2012 cho 32 đồng chí trong Đảng bộ Lữ đoàn.
Trong 4 ngày (13 đến 17/8) các đồng chí đảng viên mớiđược học tập 9 bài: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cựchội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Bùi Đăng Quý - Lữ đoàn Công binh 414