#lương mới

3 kết quả

Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc

Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Khoản 8, Mục III, Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.