Một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND, ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 3)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7371/TTr-UBND ngày 28/11/ 2011;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

1. Trợ cấp thêm kinh phí 1 lần ban đầu cho các đối tượng cán bộ y tế thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao (được quy định tại Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh) đến nhận công tác và làm việc tại các đơn vị y tế sau đây từ 5 năm trở lên:

a) Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II, dược sỹ chuyên khoa II đến nhận công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 20 lần mức lương tối thiểu.

b) Thạc sỹ y khoa, bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, dược sỹ chuyên khoa I đến nhận công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 18 lần mức lương tối thiểu.

c) Bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, loại khá đến nhận công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu.

2. Trợ cấp kinh phí một lần ban đầu cho người đến nhận công tác và làm việc tại các đơn vị y tế sau đây từ 5 năm trở lên:

a) Bác sỹ tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình:

- Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã miền núi khu vực 3 (đặc biệt khó khăn) được hỗ trợ kinh phí tương đương 24 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã núi thấp, Trạm Y tế thị trấn núi cao, Trung tâm Y tế huyện núi cao, các đơn vị đặc thù tuyến tỉnh: Bệnh viện lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 20 lần mức lương tối thiểu.

Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã, thị trấn đồng bằng, Trạm Y tế thị trấn núi thấp, Bệnh viện huyện núi cao, Trung tâm Y tế huyện núi thấp được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu;

b) Bác sỹ hệ liên thông (chuyên tu) từ ngoại tỉnh về Nghệ An:

- Đến nhận công tác tại trạm y tế xã miền núi thuộc khu vực 3 (đặc biệt khó khăn) được hỗ trợ kinh phí tương đương 18 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại trạm y tế xã, thị trấn miền núi thấp được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã, thị trấn đồng bằng được hỗ trợ kinh phí tương đương 14 lần mức lương tối thiểu.

c) Dược sỹ đại học tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình:

- Đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện núi cao, các đơn vị đặc thù tuyến tỉnh: Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 20 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại Bệnh viện huyện núi cao; Trung tâm Y tế huyện núi thấp được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu.

d) Dược sỹ đại học hệ liên thông (chuyên tu) từ ngoại tỉnh về Nghệ An:

- Đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện núi cao, Bệnh viện huyện núi cao, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 12 lần mức lương tối thiểu.

3. Hỗ trợ kinh phí đào tạo hàng tháng:

a) Cán bộ y sỹ, dược sỹ trung học được Giám đốc Sở Y tế cử đi học bác sỹ, dược sỹ đại học có cam kết sau khi học xong trở về làm việc tại đơn vị cũ từ 5 năm trở lên được hỗ trợ kinh phí đào tạo trong những tháng thực học như sau:

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế xã, thị trấn huyện miền núi đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 1,2 lần mức lương tối thiểu.

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế xã, thị trấn huyện đồng bằng đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 1 lần mức lương tối thiểu.

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế xã, phường thuộc các thị xã đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 0,8 lần mức lương tối thiểu.

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế các xã thuộc Thành phố Vinh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống Sốt rét KST&CT đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 0,6 lần mức lương tối thiểu.

- Dược sỹ trung học đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện miền núi, Bệnh viện huyện miền núi, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Phòng chống Sốt rét KST&CT, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đi học dược sỹ đại học được hỗ trợ kinh phí tương đương 0,6 lần mức lương tối thiểu.

b) Ngoài mức kinh phí được hỗ trợ tại điểm a khoản này, trong thời gian thực học, cán bộ được cử đi học được hưởng lương theo quy định và hàng tháng được hỗ trợ thêm khoản kinh phí tương đương với mức phụ cấp tại thời điểm cử đi học.

c) Trong cùng một thời điểm, các đối tượng đi học đang được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo của các dự án đang triển khai ở Nghệ An thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tại điểm a,b,c,d,đ khoản này. Trường hợp mức hỗ trợ của dự án thấp hơn chính sách của tỉnh thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm để đảm bảo ngang bằng với chính sách của tỉnh.

d) Khuyến khích các đơn vị trích kinh phí từ nguồn tự chủ (thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ) hỗ trợ thêm cho cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà đơn vị có nhu cầu cử đi đào tạo.

đ) Những trường hợp y sỹ, dược sỹ trung học ở điểm a khoản này được tỉnh cho phép ngành hợp đồng đào tạo theo địa chỉ với các trường đại học, thì phần kinh phí đào tạo của các trường quy định hàng năm được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% cấp qua Sở Y tế.

4. Hỗ trợ kinh phí hợp đồng đối với bác sỹ đã nghỉ hưu làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh (thời gian làm việc như cán bộ Trạm y tế xã) bằng 3 lần mức lương tối thiểu/tháng/người.

5. Nguồn kinh phí để thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế hàng năm, do ngân sách Nhà nước tỉnh đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết này và có chế tài xử lý đối với những trường hợp không thực hiện đúng cam kết thời gian công tác theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND ngày 19/10/2007 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo.

                                                                                Chủ tịch:

                                                                          Trần Hồng Châu

Tin mới

Lệnh động viên và kế hoạch sáp nhập 4 tỉnh – “Canh bạc” của Tổng thống Putin?

Lệnh động viên và kế hoạch sáp nhập 4 tỉnh – “Canh bạc” của Tổng thống Putin?

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chiếm trọn mọi sự quan tâm của dư luận và giới phân tích. Lệnh động viên một phần của Tổng Tư lệnh tối cao Nga Putin, và kế hoạch sáp nhập 4 vùng lãnh thổ gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, dường như là thông điệp của Điện Kremlin cảnh báo các nước phương Tây về quyết tâm chiếm ưu thế của Nga, cũng như vạch lằn ranh đỏ với Ukraine và phương Tây.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) -  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc; Đoàn doanh nghiệp Điện tử Đài Loan khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Nghệ An; Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An; Dừng đôi tàu Bắc - Nam đi qua Nghệ An và nhiều chuyến bay để tránh bão Noru... là những thông tin nổi bật trong ngày 27/9.
Kỳ Sơn sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

Kỳ Sơn sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa to liên tục nhiều ngày qua khiến cụm dân cư trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sụt lún mới, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền và lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là trước cơn bão số 4 đang cận kề.
Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện ở Nghệ An tiến hành Đại hội thành công với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới. Đây đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên và là sự kiện quan trọng khẳng định tinh thần dân chủ, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong tình hình mới.
Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý cần tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí theo hướng triển khai các hoạt động giám sát như: Chất vấn, giám sát chuyên đề, giải trình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri.
Văn Sỹ Chi

Dấu ấn đặc biệt của những tài năng bóng đá đất Nghệ

(Baonghean.vn) - Trong bóng đá, có những điều tưởng như ngẫu nhiên, tình cờ nhưng thực ra luôn thuộc về một quy luật tất yếu nào đó. Ví dụ cầu thủ A rất có duyên khi gặp đội bóng B, để rồi liên tục ghi bàn vào lưới đội bóng đó, trong khi với những đội bóng khác thì rất khó khăn. Cũng có câu chuyện lý thú hơn, chẳng hạn lâu nay khi thi đấu quốc tế, cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An (hay cầu thủ gốc Nghệ) thường ghi được những bàn thắng để đời, lưu dấu rõ nét trong sự nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ cốt lõi trong chuyển đổi số và đang giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô. Theo báo cáo mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trường Research and Markets (Mỹ), trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 52% vào năm 2025, điều này cho thấy sự chấp nhận AI đang diễn ra nhanh chóng trong các doanh nghiệp toàn cầu.
Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

(Baonghean.vn) - Nghệ An có đường biên giới dài 419,5 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước CHDCND Lào; điều kiện này thuận lợi cho việc thông thương, phát triển kinh tế giữa Nghệ An với các địa phương nước bạn. Hơn thế nữa, đó còn là để kết nối, thông thương hàng hóa không chỉ với Lào mà còn với các nước Thái Lan, Myanmar…