Một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND, ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 3)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7371/TTr-UBND ngày 28/11/ 2011;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

1. Trợ cấp thêm kinh phí 1 lần ban đầu cho các đối tượng cán bộ y tế thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao (được quy định tại Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh) đến nhận công tác và làm việc tại các đơn vị y tế sau đây từ 5 năm trở lên:

a) Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II, dược sỹ chuyên khoa II đến nhận công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 20 lần mức lương tối thiểu.

b) Thạc sỹ y khoa, bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, dược sỹ chuyên khoa I đến nhận công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 18 lần mức lương tối thiểu.

c) Bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, loại khá đến nhận công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu.

2. Trợ cấp kinh phí một lần ban đầu cho người đến nhận công tác và làm việc tại các đơn vị y tế sau đây từ 5 năm trở lên:

a) Bác sỹ tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình:

- Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã miền núi khu vực 3 (đặc biệt khó khăn) được hỗ trợ kinh phí tương đương 24 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã núi thấp, Trạm Y tế thị trấn núi cao, Trung tâm Y tế huyện núi cao, các đơn vị đặc thù tuyến tỉnh: Bệnh viện lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 20 lần mức lương tối thiểu.

Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã, thị trấn đồng bằng, Trạm Y tế thị trấn núi thấp, Bệnh viện huyện núi cao, Trung tâm Y tế huyện núi thấp được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu;

b) Bác sỹ hệ liên thông (chuyên tu) từ ngoại tỉnh về Nghệ An:

- Đến nhận công tác tại trạm y tế xã miền núi thuộc khu vực 3 (đặc biệt khó khăn) được hỗ trợ kinh phí tương đương 18 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại trạm y tế xã, thị trấn miền núi thấp được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại Trạm Y tế xã, thị trấn đồng bằng được hỗ trợ kinh phí tương đương 14 lần mức lương tối thiểu.

c) Dược sỹ đại học tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình:

- Đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện núi cao, các đơn vị đặc thù tuyến tỉnh: Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 20 lần mức lương tối thiểu;

- Đến nhận công tác tại Bệnh viện huyện núi cao; Trung tâm Y tế huyện núi thấp được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu.

d) Dược sỹ đại học hệ liên thông (chuyên tu) từ ngoại tỉnh về Nghệ An:

- Đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện núi cao, Bệnh viện huyện núi cao, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 12 lần mức lương tối thiểu.

3. Hỗ trợ kinh phí đào tạo hàng tháng:

a) Cán bộ y sỹ, dược sỹ trung học được Giám đốc Sở Y tế cử đi học bác sỹ, dược sỹ đại học có cam kết sau khi học xong trở về làm việc tại đơn vị cũ từ 5 năm trở lên được hỗ trợ kinh phí đào tạo trong những tháng thực học như sau:

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế xã, thị trấn huyện miền núi đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 1,2 lần mức lương tối thiểu.

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế xã, thị trấn huyện đồng bằng đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 1 lần mức lương tối thiểu.

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế xã, phường thuộc các thị xã đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 0,8 lần mức lương tối thiểu.

- Y sỹ đang công tác tại trạm y tế các xã thuộc Thành phố Vinh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống Sốt rét KST&CT đi học bác sỹ được hỗ trợ kinh phí tương đương 0,6 lần mức lương tối thiểu.

- Dược sỹ trung học đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện miền núi, Bệnh viện huyện miền núi, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Phòng chống Sốt rét KST&CT, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đi học dược sỹ đại học được hỗ trợ kinh phí tương đương 0,6 lần mức lương tối thiểu.

b) Ngoài mức kinh phí được hỗ trợ tại điểm a khoản này, trong thời gian thực học, cán bộ được cử đi học được hưởng lương theo quy định và hàng tháng được hỗ trợ thêm khoản kinh phí tương đương với mức phụ cấp tại thời điểm cử đi học.

c) Trong cùng một thời điểm, các đối tượng đi học đang được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo của các dự án đang triển khai ở Nghệ An thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tại điểm a,b,c,d,đ khoản này. Trường hợp mức hỗ trợ của dự án thấp hơn chính sách của tỉnh thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm để đảm bảo ngang bằng với chính sách của tỉnh.

d) Khuyến khích các đơn vị trích kinh phí từ nguồn tự chủ (thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ) hỗ trợ thêm cho cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà đơn vị có nhu cầu cử đi đào tạo.

đ) Những trường hợp y sỹ, dược sỹ trung học ở điểm a khoản này được tỉnh cho phép ngành hợp đồng đào tạo theo địa chỉ với các trường đại học, thì phần kinh phí đào tạo của các trường quy định hàng năm được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% cấp qua Sở Y tế.

4. Hỗ trợ kinh phí hợp đồng đối với bác sỹ đã nghỉ hưu làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh (thời gian làm việc như cán bộ Trạm y tế xã) bằng 3 lần mức lương tối thiểu/tháng/người.

5. Nguồn kinh phí để thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế hàng năm, do ngân sách Nhà nước tỉnh đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết này và có chế tài xử lý đối với những trường hợp không thực hiện đúng cam kết thời gian công tác theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND ngày 19/10/2007 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo.

                                                                                Chủ tịch:

                                                                          Trần Hồng Châu

tin mới

Công an Nghệ An đảm bảo an ninh, an toàn mùa lễ hội đầu Xuân

Công an Nghệ An đảm bảo an ninh, an toàn mùa lễ hội đầu Xuân

(Baonghean.vn) - Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách thập phương đến tham gia các lễ hội đầu Xuân, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, các điểm văn hóa tâm linh...

Những thầy thuốc mang sắc phục công an

Những thầy thuốc mang sắc phục công an

(Baonghean.vn) - Dù không trực tiếp chiến đấu trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm, nhưng trong chiến công chung của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An luôn có những đóng góp thầm lặng của đội ngũ làm công tác y tế, những chiến sĩ Công an khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Người con mang quân hàm xanh của bản làng biên giới

Người con mang quân hàm xanh của bản làng biên giới

(Baonghean.vn) - Không chỉ là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuyên dương năm 2023, Thượng úy Lô Văn Kháy ( Đồn Biên phòng Mỹ Lý) còn vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Nghệ An mưu trí, gan dạ

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Nghệ An mưu trí, gan dạ

(Baonghean.vn) - Không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, mỗi khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức lên đường, bất chấp mọi hiểm nguy, lao vào ngọn lửa, dòng nước lũ để cứu người và cứu tài sản, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Công an Nghệ An: Nỗ lực lớn, kết quả cao trong triển khai thực hiện Đề án 06

Công an Nghệ An: Nỗ lực lớn, kết quả cao trong triển khai thực hiện Đề án 06

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai Đề án 06, với vai trò chủ công, Công an tỉnh Nghệ An luôn gương mẫu, đi đầu triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nói riêng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Làm rõ nhiều nội dung người dân thắc mắc khi giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7 tại huyện Yên Thành

Làm rõ nhiều nội dung người dân thắc mắc khi giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7 tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - UBND huyện Yên Thành vừa tổ chức đối thoại với người dân xã Công Thành để làm rõ các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khi thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn.

Cảnh giác với thông báo giả mạo thanh tra gửi đối tượng chính sách

Cảnh giác với thông báo giả mạo thanh tra gửi đối tượng chính sách

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, đã có trường hợp đối tượng chính sách bị gửi thông báo giả mạo cơ quan Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cắt chế độ. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý xã hội, nhất là đối với những người có công đang được hưởng chế độ chính sách.