Một số nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường

Để bo v quyn và li ích hp pháp ca cá nhân, t chc, bo đảm s hot động n định ca các cơ quan công quyn; to cơ chế pháp lý mi, đồng b, hiu qu để người b thit hi thc hin tt hơn quyn được bi thường ca mình đối vi nhng thit hi do hành vi trái pháp lut ca người thi hành công v gây ra, Quc hi khóa XII đã thông qua Lut trách nhim bi thường ca Nhà nước. Lut này có hiu lc thi hành t ngày 01/1/2010. Lut bao gm 8 chương, 67 điu quy định nhng vn đề cơ bn sau:

+ Phm vi điu chnh, đối tượng được bi thường: Lut điu chnh phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước đối vi cá nhân, t chc b thit hi do người thi hành công v gây ra trong hot động qun lý hành chính, t tng, thi hành án; th tc gii quyết bi thường thit hi; quyn, nghĩa v ca cá nhân, t chc b thit hi; kinh phí bi thường và trách nhim hoàn tr ca người thi hành công v đã gây ra thit hi. Đối tượng được bi thường là cá nhân, t chc b thit hi v vt cht, tn tht v tinh thn mà thuc các trường hp đã được quy định trong Lut này thì được Nhà nước bi thường. 


+Căn c xác định trách nhim bi thường: Lut này quy định v căn c xác định trách nhim bi thường cho 2 lĩnh vc hot động khác nhau là: căn c xác định trách nhim bi thường ca Nhà nước trong hot động qun lý hành chính, t tng dân s, t tng hành chính và thi hành án có văn bn xác định hành vi trái pháp lut ca người thi hành công v ca cơ quan nhà nước có thm quyn xác định thuc phm vi trách nhim bi thường quy định ti Lut này; có thit hi thc tế do hành vi trái pháp lut ca người thi hành công v gây ra đối vi người b thit hi; căn c xác định trách nhim bi thường trong hot động t tng hình s là bn án, quyết định ca cơ quan nhà nước có thm quyn trong hot động t tng hình s xác định thuc phm vi trách nhim bi thường quy định. Thit hi thc tế đối vi người b thit hi do người tiến hành t tng hình s gây ra trong trường hp theo quy định.


Nhà nước không có trách nhim bi thường đối vi các thit hi xy ra trong các trường hp: do li ca người b thit hi; người b thit hi che du chng c, tài liu hoc cung cp tài liu sai s tht trong quá trình gii quyết v vic; do s kin bt kh kháng, tình thế cp thiết.


+ Phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước: Lut này ch quy định trách nhim bi thường ca Nhà nước trong lĩnh vc qun lý hành chính, t tng và thi hành án. Như vy, các thit hi do hot động xây dng pháp lut gây ra chưa được Nhà nước bi thường. Cơ quan có trách nhim bi thường gm: cơ quan có trách nhim bi thường trong hot động t tng hình s và cơ quan có trách nhim bi thường trong hot động t tng dân s, t tng hành chính. 


+Th tc gii quyết yêu cu bi thường: Người b thit hi phi thc hin vic yêu cu cơ quan trc tiếp qun lý người thi hành công v có hành vi trái pháp lut gây thit hi gii quyết bi thường trước khi khi kin yêu cu Toà án gii quyết bi thường. Sau khi nhn được văn bn xác định hành vi trái pháp lut ca người thihành công v, người b thit hi s gi đơn yêu cu bi thường đến cơ quan có trách nhim bi thường.

Cơ quan đã nhn đơn yêu cu bi thường và h sơ có trách nhim kim tra tính hp l ca h sơ yêu cu bi thường để th lý, trường hp thy không thuc thm quyn ca mình thì có trách nhim hướng dn người b thit hi gi đơn đến cơ quan có thm quyn. Cơ quan có trách nhim bi thường vn phi ra quyết định gii quyết bi thường. Trường hp người b thit hi đồng ý vi quyết định gii quyết bi thường và không khi kin yêu cu Toà án gii quyết bi thường thì quyết định gii quyết bi thường s có hiu lc pháp lut và là căn c để cơ quan có trách nhim bi thường tiến hành các th tc cn thiết để bi thường cho người b thit hi.


+ Th tc gii quyết yêu cu bi thường ti Toà án: Người b thit hi có quyn khi kin yêu cu Toà án gii quyết bi thường nếu hết thi hn lut định mà cơ quan có trách nhim bi thường không ra quyết định gii quyết bi thường hoc khi h đã nhn được quyết định nhưng không đồng ý vi ni dung ca quyết định đó. Toà án có thm quyn xét x sơ thm là Toà án cp huyn nơi cá nhân b thit hi cư trú, làm vic, nơi t chc b thit hi đặt tr s nơi thit hi xy ra theo s la chn ca người b thit hi hoc trường hp khác theo quy định ca pháp lut v t tng dân s.


+ Các thit hi được bi thường và mc bi thường bao gm: thit hi do tài sn b xâm phm; thit hi do thu nhp thc tế b mt hoc b gim sút ; thit hi do tn tht v tinh thn; thit hi v vt cht do người b thit hi chết; thit hi v vt cht do b tn hi v sc kho; tr li tài sn; khôi phc danh d cho người b thit hi trong hot động t tng hình s.


+ Trách nhim hoàn tr ca người thi hành công v: Lut này quy định mt cách toàn din v trách nhim hoàn tr, bao gm nghĩa v hoàn tr và x lý trách nhim ca người thi hành công v; căn c xác định mc hoàn tr; trình t, th tc quyết định vic hoàn tr; thm quyn ra quyết định hoàn tr; khiếu ni, khi kin quyết định hoàn tr; hiu lc ca quyết định hoàn tr; thc hin vic hoàn tr; qun lý, s dng tin hoàn tr.

Dương Hữu Dung

tin mới

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

(Baonghean.vn) - Mặc dù các  ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, là hành vi lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội...

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

(Baonghean.vn) - Thuê người làm giả thẻ nhà báo, “nổ” là Phó Tổng Biên tập một tờ báo điện tử, Nguyễn Thị Vân Anh đã lừa một đại gia đình ở huyện Diễn Châu hơn 12 tỷ đồng, khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khốn đốn, lâm cảnh nợ nần…

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

(Baonghean.vn) - BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 20 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản đã tròn 9 tháng. Nhưng, tại Nam Đàn, thời gian qua đã diễn ra sự việc "khó lý giải":  xúc, vận chuyển đất "xâm hại" lòng đập thủy lợi... 

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chị Nguyễn Thị V. ở huyện Tân Kỳ hỏi, thời gian gần đây, tôi có đọc thông tin về một số vụ việc bắt cóc trẻ em trên báo chí. Vậy hành vi bắt cóc trẻ em theo quy định của pháp luật bị xử lý như thế nào?

Bất lực trước 'sim rác'?

Bất lực trước 'sim rác'?

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn "sim rác". Tuy nhiên, trên thực tế "sim rác" vẫn hoành hành, gây phiền phức cho người dân và khó khăn trong công tác quản lý.