Mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

(Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND, ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 9)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

2. Đối tượng áp dụng: Các địa phương sản xuất lúa.

Điều 2. Mức chi kinh phí hỗ trợ

1. Chi 70% kinh phí cho hỗ trợ đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong vùng sản xuất lúa, trong đó ưu tiên đầu tư kênh mương và giao thông nội đồng;

2. Chi 20% kinh phí cho hỗ trợ các hoạt động khuyến nông;

3. Chi 10% kinh phí cho hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ và phương thức hỗ trợ

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2012 - 2015, ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để sản xuất lúa.

2. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ cho các địa phương sản xuất lúa qua ngân sách UBND các huyện, thành phố, thị xã có đất trồng lúa.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.


Chủ tịch: Trần Hồng Châu