Mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 3)


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 về phí và lệ phí ngày 28/8/2001;


Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;


Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 7160 /TTr.UBND-TM ngày 21/11/2001;


Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.


Điều 1. Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 10%.


Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện.


Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 9/12/2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số 246/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Chủ tịch


Trần Hồng Châu