Năm 2012, Tp Vinh có 71 cán bộ đảng viên vi phạm chính sách dân số

(Baonghean.vn) - Nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu dân số, trong năm 2012 thành phố Vinh đã chỉ đạo ban dân số/KHHGĐ 25 phường xã thực hiện tốt 2 vòng chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Kết quả có gần 14.300 người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 110% kế hoạch.

Tuy nhiên, do tâm lý chọn năm đẹp, tư tưởng muốn sinh đông con nên tỉ lệ sinh con thứ 3 ở thành phố Vinh có chiều hướng tăng cao. Tổng số trẻ sinh ra dự kiến trong năm 2012 ở TP là 5.164 trẻ. Trong đó có 457 sinh con thứ 3 trở lên, riêng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số là 71 trường hợp.

Do đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 8,9%, tăng 3% so với KH năm 2012. Các xã, phường có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao như: Nghi Phú, Nghi Kim, Nghi Ân, Vinh Tân, Cửa Nam, Nghi Liên, Đội Cung, Trung Đô, Nghi Đức…Ngoài ra, tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở thành phố Vinh là 117,5 trẻ trai/100 trẻ gái.


Lam Hà- Đài Vinh