Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trước yêu cầu mới

(Baonghean) Công tác Tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những trang sử vẻ vang


Chỉ mới 8 tháng sau khi Đảng ra đời, nhân ngày Quốc tế đỏ (1/8/1930), Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1/8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết. Ngày 1 tháng 8 hào hùng đó, sau này, được Đảng quyết định là ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo cả nước.

Lực lượng làm công tác tuyên truyền, cổ động cùng toàn Đảng, toàn dân lấy vũ khí tư tưởng kết hợp với các hình thức, các lực lượng đấu tranh cách mạng chống đế quốc, phong kiến, đòi dân chủ, dân sinh, dân quyền, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; phối hợp, kết hợp đấu tranh chính trị, tư tưởng với đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại giao…

Biết bao chiến sỹ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã không ngại gian khổ, hy sinh, bám dân, bám phong trào, gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công - nông - trí thức, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Biết bao chiến sỹ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã oanh liệt ngã xuống trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, trước hừng đông của Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước khi lá cờ Quyết chiến quyết thắng tung bay trên mặt trận Điện Biên Phủ, trong những ngày chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam… đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến cứu nước, thu giang sơn về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng phía trước, con đường đi của dân tộc còn lắm chông gai. Hậu quả to lớn, nặng nề của hai cuộc chiến tranh tàn khốc hằn sâu trên gương mặt và đời sống mỗi làng quê, khu phố, mỗi gia đình. Chưa kịp lành vết thương, đất nước ta lại phải đương đầu với cái gọi là “Lệnh bao vây, cấm vận của Mỹ”, tiếp đó là hai cuộc chiến tranh xâm lược từ phía Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc, rồi thiên tai, bão lụt, đời sống khó khăn.

Công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI vừa đi những bước đầu tiên thì ngay sau đó, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, do sai lầm về đường lối và cả sự phản bội, phân rã từ bên trong, đã lâm vào khủng hoảng sâu sắc và đi đến sụp đổ chế độ. Sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đứng trước thách thức gay gắt. Xu hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đổi hướng, đổi màu nảy nở, tán phát, đặc biệt là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ngay trong thời điểm khó khăn đó, những người làm công tác Tuyên giáo vẫn giữ vững trận địa, tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của cả dân tộc. Nhiều vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn được đặt ra cần lý giải một cách khoa học, rõ ràng: cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; xây dựng Đảng ngang tầm một đảng cầm quyền; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới tư duy, nâng tầm năng lực và phong cách lãnh đạo; phải thực sự lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Công tác Tuyên giáo trước yêu cầu mới

Trong chặng đường 82 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đã đi qua, bên cạnh những ưu điểm và thành tựu cơ bản, ngành Tuyên giáo cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Việc nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình có lúc còn bị động, lúng túng; công tác tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên, tuyên truyền miệng có lúc chưa theo sát và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị còn hạn chế; công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo và kinh tế chưa cao; nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới.

Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội to lớn và cả những thách thức không nhỏ. Cách thức thu nhận, trao đổi thông tin, tình cảm, tư tưởng được thực hiện qua nhiều “kênh”, cả truyền thống và phi truyền thống (mạng internet toàn cầu, các website, các blog, weblog, phát thanh, truyền hình, điện thoại di động); các trào lưu, các khuynh hướng tư tưởng xâm nhập, tác động vào nước ta ngày càng mạnh mẽ, phức tạp. Các thế lực cơ hội, phản động, thù địch tăng cường chống phá ta trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá, báo chí, “dư luận xã hội”, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" ngày càng thâm độc.

Mấy năm gần đây, kinh tế thế giới rơi vào vòng suy thoái, khủng hoảng nợ công ở Tây Âu, biến động chính trị - xã hội ở Bắc Phi - Trung Đông và một số khu vực khác; những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh ở Biển Đông và khu vực Đông Nam Á, Bắc Á... Ở trong nước, lạm phát và suy thoái kinh tế còn ở mức đáng lo ngại; sản xuất, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục, đẩy lùi; các thế lực thù địch tiếp tục xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo, bôi xấu, chia rẽ nội bộ, chia rẽ Đảng và nhân dân, chống phá sự nghiệp đổi mới của chúng ta bằng nhiều thủ đoạn trắng trợn, xảo quyệt…

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng nước ta nói chung, công tác Tuyên giáo của Đảng nói riêng, cần nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, tổ chức của Đảng, đủ sức giải quyết các vấn đề mới, phức tạp do thực tiễn đặt ra. Công tác Tuyên giáo góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; gắn kết chặt chẽ, thường xuyên với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường đối ngoại.

Toàn ngành Tuyên giáo cần nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho Đảng ở lĩnh vực công tác được giao; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề tư tưởng chính trị, tâm trạng xã hội đặt ra; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục, y tế, các vấn đề xã hội…

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác Tuyên giáo. Nâng tính chiến đấu để đấu tranh có hiệu quả chống mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nâng tính khoa học, tính thuyết phục là để giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng, giữ vững niềm tin, tạo sự đồng thuận, thống nhất, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Người làm công tác Tuyên giáo không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn phải tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; phải biết cách chuyển tải đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nội dung đúng đắn, phong phú, bằng phương thức phù hợp, sáng tạo, có sức truyền cảm, lan tỏa.

Trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, phản ánh những nỗ lực và thành tựu mà các đảng bộ, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã đạt được; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội. Tập trung cao cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng đều phải tự giác học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cấp ủy đảng, phải thường xuyên bám sát thực tiễn, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những băn khoăn, lo lắng của nhân dân. Tập trung xử lý đúng đắn các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, thiếu kỷ cương, ức hiếp nhân dân, tha hóa đạo đức, lối sống. Đấu tranh phản bác có hiệu quả thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Coi trọng việc phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TS. Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

tin mới

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua... 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 28; Tại Nghệ An, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn; Sở Y tế công bố công tác cán bộ; Nghệ An quản lý chặt các điểm sạc pin tại khu chung cư...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở khảo sát thực tế, trực tiếp trao đổi với cử tri và làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị địa phương chủ động đề xuất phương án với cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống; Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao nhà ở cho người nghèo tại Quỳ Châu... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc chủ động, quyết tâm cao của tỉnh Nghệ An sẽ có các giải pháp để huy động thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của mảnh đất và con người xứ Nghệ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần có nhiều hơn đề án cụ thể cho ngành văn hoá, cho chiến lược xây dựng con người Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

(Baonghean.vn) - Hôm nay (16/9), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận một sự kiện quan trọng. Đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng về dâng hương tại Di tích Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để Nghị quyết số 39 đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của các cấp ủy tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An.

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An và Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An và Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khi đề cập đến việc thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành với Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ thể hiện vai trò kiến tạo, đồng hành với Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khi trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 16/9, tại TP. Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.