Nâng cao hiệu quả công tác thu, chi dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, UBND tỉnh có buổi làm việc với Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để đánh giá hoạt động trong năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau 2 năm thành lập, Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đang từng bước đi vào hoạt động ổn định, góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2013, số tiền thu uỷ thác từ các cơ sở thuỷ điện, nước sạch thông qua Quỹ được gần 35 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch; thu được 1,034 tỷ đồng tiền đóng góp bắt buộc đối với các doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Quỹ đã thực hiện chi cho 3 chủ rừng với số tiền gần 12 tỷ đồng và xây dựng được đề án rà soát, xác định phạm vi, ranh giới, hiện trạng rừng của các chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2013-2015, có tính đến năm 2020.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng báo cáo kết quả thực hiện năm 2013

Tuy nhiên, công tác chi tạm ứng cho các chủ rừng thuộc quản lý của UBND xã, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn chưa thực hiện được. Nguồn truy thu năm 2011 của Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ chưa được chi trả kịp thời, công tác rà soát ranh giới, diện tích lưu vực, diện tích loại rừng, hiện trạng rừng diễn ra còn chậm... Lãnh đạo Quỹ đã trình bày những khó khăn trong công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng là do thiếu thông tin của chủ đầu tư, bất cập về chính sách trong việc xác định đơn giá khoán bảo vệ rừng giữa các lưu vực rừng...

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Viết Hồng ghi nhận những kết quả mà Quỹ đã đạt được sau 2 năm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động điều hành của Quỹ trong năm qua còn lúng túng, kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt chưa cao, còn xảy ra nhiều tồn tại, thiếu sót. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan còn kém, trách nhiệm của thành viên trong Hội đồng Quỹ còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, đồng chí Đinh Viết Hồng đề nghị Quỹ cần xây dựng được kế hoạch thu chi trong năm 2014 được Sở NN&PTNT thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt. Quỹ cần bám sát các văn bản của Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại các văn bản để có sự bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tham mưa kế hoạch thu chi để nâng cao hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

Phạm Bằng