Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Baonghean.vn) - Công tác tiếp dân, thanh tra, gii quyết khiếu ni, t cáo và phòng chng tham nhũng năm 2011 trên địa bàn tnh gii quyết đạt gn 98% v vic, đơn thư. Đây cũng là năm tnh gii quyết được cơ bn xong các v vic tn đọng kéo dài t năm 2010 chuyn sang. Vì vy, bước sang năm 2012, vn đề được người dân và các ngành chc năng quan tâm là phi tìm cách để công tác tiếp dân, gii quyết có hiu qu mt cách thc cht, sát thc và bn vng.

T thc tế theo dõi cũng như chng kiến nhiu v vic tiếp dân, gii quyết khiếu ni, t cáo chúng tôi nhn thy, có nhng v vic khá đơn gin, nhưng người khiếu ni phi đi li nhiu ln ch do cơ quan chc năng, chính quyn các cp gii quyết hi ht không hết ni dung, khi người dân khiếu ni li thì không xem xét li mt cách nghiêm túc, làm ny sinh khiếu ni vượt cp.

Đã vy, do k tiếp dân định k hàng tháng, hi đồng tiếp dân do Ch tch (hoc mt v Phó Ch tch được Ch tch y quyn) ch trì tiếp dân, nhưng suy cho cùng Hi đồng tiếp dân ch có vai trò như mt phòng khám ch "kê đơn" và không có chc năng gii quyết, "điu tr", nên khi người dân đến trình bày, khiếu ni, Hi đồng tiếp dân ch ra văn bn giao cho cơ quan có thm quyn gii quyết. S vic khiếu ni, phn ánh t ln th 2 tr lên thì mi ra văn bn đôn đốc, nhc nh.


Chính vì lý do này nên nhiu v vic, Hi đồng tiếp dân ra đến 4-5, thm chí hàng chc văn bn phê bình, nhc nh cp dưới, tương ng vi đó, người dân phi đi đến hàng chc ln ngược - xuôi, lên - xung, khiến không ch người khiếu ni bc xúc mà Hi đồng tiếp dân cũng thy thiếu chưa có cơ chế đủ mnh để x lý hiu qu các khiếu ni.

Theo quy định và để bo đảm k cương hành chính thì bt k v vic đã gii quyết hay chưa, tiến độ đến đâu, khi người dân có khiếu ni và cơ quan qun lý cp trên chuyn v thì cp dưới phi có văn bn báo cáo. Tuy nhiên, không phi đơn v, địa phương nào cũng chp hành nguyên tc này.


Thc tế, năng lc ca đội ngũ cán b thanh tra, tiếp dân địa phương đó còn yếu, chưa làm tt chc năng tham mưu trong khi ch trì thiếu sâu sát nên không quán xuyến được đơn thư. Mt khác, có nhng v vic thc tế quá tm cp cơ s, nếu người dân không đồng ý thì cơ quan chc năng vào cuc kim tra, x lý ngay, giúp cơ s gii quyết dt đim v vic. Có mt thc tế, đa s các v vic người dân khiếu ni lên cp trên gii quyết nhưng li đang b "di", khiến không ch cp dưới quá ti mà ngay c khi gii quyết li thì người dân vn tiếp tc khiếu ni vì chưa tin tưởng vào kết qu gii quyết ca cp dưới.


Theo báo cáo ca ngành Thanh tra năm 2011, trong s 364/375 v vic khiếu ni phát sinh thuc thm quyn mà toàn tnh gii quyết, thì s v vic khiếu ni đúng ch chiếm 14,8% (54 v); v vic khiếu ni có đúng, có sai 88 v, chiếm 24,2%; khiếu ni sai là 222 v, chiếm 62%. Tương t, trong tng s 212 v vic t cáo thuc thm quyn mà cơ quan chc năng trong tnh đã gii quyết thì có 34 v vic đúng (16%); 71 v vic t cáo có đúng có sai (33,5%) và 107 v vic t cáo sai, chiếm 50,5%.


Trong năm 2011, được s ch đạo ca Thanh tra Chính ph và UBND tnh, bên cnh các cuc thanh tra chuyên đề v lĩnh vc đất đai, d án kinh tế xã hi... ln đầu tiên, Thanh tra tnh đã tiến hành thanh tra chuyên đề v thi hành đạo đức công v ca đội ngũ công chc. Qua kim tra và đánh giá sơ b cho thy, nhng biu hin ngày càng tinh vi, không d nm bt ca tình hình tham nhũng, lãng phí.


Qua thc thi nhim v, Thanh tra tnh cũng thng thn nhn định, ngoài cht lượng đội ngũ cán b tiếp dân và thanh tra cp cơ s đang thiếu và yếu, thì mt trong nhng hn chế trong năm 2011, là: các chương trình, kế hoch thanh tra theo kế hoch ca ngành còn chưa sát vi thc tế; có nhng v vic, lĩnh vc cn thanh, kim tra thì chưa đưa vào chương trình, còn nhng lĩnh vc không cn thanh tra thì li đưa vào nên không khi b động.


Hin nay, ai cũng biết lĩnh vc qun lý đất đai, cp phép khai thác tài nguyên, khoáng sn, th tc đầu tư các d án đầu tư, xây dng cơ bn, phân b ngân sách, c phn hóa doanh nghip, mua bán c phn doanh nghip, các d án đầu tư t ngun ngân sách... là nhng lĩnh vc nhy cm, d phát sinh tiêu cc, nhưng kế hoch thanh tra, kim tra tht công phu và tương xng vi tm vóc vn đề là chưa có. Vì vy, có nhng loi sai phm phát sinh mà cơ quan qun lý không th kp thi can thip, khc phc.


Đ
in hình là nhng v tranh chp mua bán c phn ti Công ty CP Xây lp đin Ngh An và gn đây là ti Công ty CP Vn ti ô tô đoàn A, quá trình mua li c phn nhà nước và bán c phiếu ưu đãi cho người lao động xut hin rt nhiu bài hc v qun lý công sn; hay v chuyn nhượng các d án khai thác khoáng sn ti Qu Hp, ngay sau khi hoàn tt th tc giy phép khai thác, li dng k h pháp lut, nhà đầu tư công khai chuyn nhượng cho đối tác nước ngoài thu li hàng triu USD, nhưng tnh không làm gì được để ngăn chn, x lý,....


T thc tin trên, năm 2012, UBND tnh đã ch đạo tăng cường đôn đốc, giám sát để tăng cường hiu qu gii quyết khiếu ni t cáo; bên cnh đó, thông qua các kết lun, ngành Thanh tra phi mnh dn kiến ngh tnh và Thanh tra Chính ph sm nghiên cu, sa đổi b sung các bt cp phát sinh t thc tin để góp phn đưa công tác tiếp dân, thanh tra, gii quyết khiếu ni, t cáo đúng vào trng tâm, góp phn n định tình hình và thc hin nhim v kinh tế - xã hi ca địa phương.


Nguyễn Hải