Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân

(Baonghean) - Bắt đầu từ tháng 10/2011, Đoàn ĐBQH Nghệ An và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (nếu rơi vào ngày nghỉ sẽ chuyển sang ngày kế tiếp sau đó), tại trụ sở - Số 16, đường Trường Thi - Tp.Vinh. Kỳ tiếp công dân đầu tiên sẽ được tiến hành vào ngày 10/10 tới.
 
Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cũng như đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Đây cũng chính là hình thức để công dân thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.
 
Thực tiễn hoạt động tiếp công dân thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cũng như đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND không chỉ lắng nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị của mình mà đã dành thời gian để tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp, thúc đẩy các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền làm rõ các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị cũng như khiếu nại, tố cáo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đạt kết quả như mong muốn, nhất là việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy trình, thời gian theo luật định. Một số công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chưa thật sự hiểu đầy đủ, chính xác về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND trong lĩnh vực tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành Đề án "Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân", kèm theo Quy chế và Nội quy tiếp công dân.
 
Theo Quy chế tiếp công dân, nội dung tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh chủ yếu là tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để công dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức cho người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; đồng thời đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định; tổ chức giám sát chung về tình hình giải quyết và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hoặc giám sát theo chuyên đề, từng vụ việc của các cấp, các ngành. Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có trách nhiệm nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết chứ không phải là cơ quan có trách nhiệm trực tiếp nghiên cứu, giải quyết các sự việc, vụ việc mà công dân khiếu nại, tố cáo. Việc tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, suy cho cùng là một hình thức tiếp xúc cử tri mang tính đặc thù tại trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (số 16, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Thời gian tiếp công dân được tổ chức định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (nếu rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ chuyển sang ngày kế tiếp sau đó). Kỳ tiếp công dân đầu tiên bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2011. Thành phần tiếp công dân chủ yếu là đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQ tỉnh (khi có yêu cầu thì có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành và các huyện liên quan đến vấn đề phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo của công dân).
 
Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân", khẳng định sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, là biện pháp củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cũng như đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm và xung đột trong xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu vì mục tiêu chung "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".


Hoa Thành