Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013

Sáng 19/3, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. 

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013 ảnh 1

            Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao nội dung Báo cáo công tác báo chí năm 2012, nhiệm vụ phương hướng năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Thường trực Ban Bí Thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích của các cơ quan báo chí và toàn thể những người làm báo cả nước.

Thường trực Ban Bí Thư nhấn mạnh, năm 2012, trong bối cảnh đất nước vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, báo chí và những người làm báo cách mạng đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Báo chí đã tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương (khóa XI) đi vào cuộc sống.

Nhất là Nghị quyết Hội nghịTrung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI); Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế; Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh...

Thường trực Ban Bí Thư khẳng định báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Báo chí tích cựcđấu tranh phản bác thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thùđịch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, chia rẽkhối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cơ quan báo chí tăng cường triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biểnđảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển đất nước. Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư đã thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của báo chí. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị hội nghị tập trung thảo luận nghiêm túc về thực trạng tình hình, phân tích sâu sắc nguyên nhân, đề ra các giải pháp thật cụ thể, thiết thực, khả thi để khắc phục ngay và triệt đểnhững hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đó, để hoàn thành tốt công tác thông tin, tuyên truyền năm 2013 và trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh năm 2013, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơbản, đất nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ quan báo chí và những người làm báo cần nhận thức rõ bối cảnh, tình hình, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 - năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Cùng với các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan chủquản báo chí, cấp ủy, tổ chức đảng, ban biên tập, tổng biên tập, giám đốc, tổng giám đốc của cơ quan báo chí và mỗi phóng viên báo chí cần đềcao trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Báo chí phải nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới.

Các cơ quan báo chí coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tưtưởng của Đảng.

Báo chí tiếp tục phát huy tiềm lực và ưu điểm, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm, nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn, mở rộng đối tượng độc giả, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ.

Báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI củaĐảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, BộChính trị, Ban Bí thư, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửađổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đềcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các giải pháp kiềm chế lạm phát,ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế với những hình thức sáng tạo, sinh động, có hiệu quả, đúng định hướng...

Cùng với đó, báo chí cần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội; thực hiện tốt chức năng phản biện trên tinh thần khoa học, xây dựng; mởrộng giao lưu quốc tế về truyền thông; tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đềnghị cần coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữcương vị lãnh đạo; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạođức nghề nghiệp, lối sống cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các cấpủy, tổ chức đảng cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản báo chí tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên của cơquan báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và trong sinh hoạt đảng thường kỳ, cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí cần kiểm điểm tự phê bình nghiêm túc, xác định rõ phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan trách nhiệm chính trị của từng phóng viên, biên tập viên và cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan trong việc cung cấp và trao đổi thông tin, trên cơ sở đó, chỉ đạo, định hướng kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại để đảm bảo tính thống nhất và tính kịp thời của các thông tin trên báo chí.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đánh giá kết quả thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác báo chí; hoàn thành cácđề án, đề tài liên quan đến công tác báo chí trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung những quy định cần thiết để giải quyết những vấn đề thực tiễn báo chí đặt ra.

Các cơ quan chức năng, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý báo chí cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm túc, công minh với các sai phạm của báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam về tình hình công tác báo chí năm 2012, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; nghe các tham luận của đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót chủ yếu trong công tác báo chí năm 2012, nêu các bài học kinh nghiệm và bàn các giải pháp khắc phục; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác báo chí năm 2013 và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tính đến tháng 2/2013, cả nước có 812 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm; 74 báo, tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử tổng hợp; 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; 172 kênh chương trình phát thanh và truyền hình quảng bá... Cả nước có gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề, hàng trăm phóng viên đang hoạt động báo chí chuẩn bị đến thời hạn cấp thẻ; hơn 19.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Vietnam+- TH

Tin mới

Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Dốc Chó sạt lở, Quốc lộ 7 tiếp tục bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở huyện Con Cuông, Quốc lộ 7 đoạn qua Dốc Chó tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông do đất, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt xuống với khối lượng lớn.
Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội. 
Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.
Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.
Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Khi so sánh nhanh với xe xăng, xe điện nhìn chung có nhiều ưu điểm hơn. Tuy vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu thời gian sử dụng xe điện có thể kéo dài như xe xăng hay không. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.
Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

(Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho nước sông suối ở thượng lên nhanh. Bắt đầu từ rạng sáng nay (2/10) tại một số địa bàn thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn lũ quét đã ầm ầm đổ về. Đặc biệt, tại thị trấn Mường Xén, dòng nước cùng bùn đất đã ào ạt dồn về từ xã Tà Cạ, Tây Sơn khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. 
Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Lũ quét xảy ra từ 2h sáng nay 2/10 tại địa bàn xã Tà Cạ và khu vực thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Thông tin nhanh đã có 3 nhà dân bị sập, nhiều xe cộ bị trôi.
Bão ra…hồn bão

Bão ra…hồn bão

(Baonghean.vn) - Bão là hiện tượng cực đoan của thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên ngoài những cơn bão nhiệt đới thường thấy còn có những cơn bão khác như bão tuyết , bão cát , bão bụi ... Và bây giờ là bão giá, bão mạng, và tất nhiên với mỗi chúng ta còn có cả những cơn giông tố cuộc đời…
HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục có chiến thắng thứ 3/4 trận dẫn dắt Nam Định.

Thắng đậm Bình Dương, Hà Nội FC 'nhấn ga' đến ngôi vô địch; Đánh bại Hà Tĩnh, Nam Định trút bỏ lo âu trong cuộc đua trụ hạng

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt thời cơ để nới rộng khoảng cách về điểm số, khi đánh bại B.Bình Dương bằng tỷ số rất đậm trên sân nhà Hàng Đẫy; Trận chung kết ngược giữa Nam Định vs Hà Tĩnh đã kết thúc theo cái cách không ai ngờ tới khi đội chủ nhà đã thắng cách biệt đối thủ, nhờ đó trút bỏ cả tấn âu lo trong cuộc đua trụ hạng. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

(Baonghean.vn) - Trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. Để gìn giữ và phát triển vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các cụ ông, cụ bà vùng cao xứ Nghệ đang ngày đêm âm thầm, nỗ lực trao truyền với mong ước bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa cho muôn đời sau.