Nâng chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ đắc lực công tác điều hành, lãnh đạo

(Baonghean) - Cách đây 70 năm, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới; cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay... Ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.
Ở Nghệ An, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 21/8/1945, Ủy ban Cách mạng lâm thời được thành lập, đồng thời Văn phòng Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh cũng ra đời. Từ đó, với nhiều tên gọi khác nhau, hệ thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh ta đã có những đóng góp quan trọng cho chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp qua các thời kỳ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra... 
Thời kỳ Đổi mới của đất nước, nhiệm vụ chính trị ngày càng nặng nề. Phương pháp làm việc của Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều thay đổi căn bản: từ chỗ công việc chỉ đơn thuần mang tính sự vụ, đôn đốc, phục vụ chuyển sang nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, thể chế hoá các chủ trương, chính sách bằng các văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo nâng cao hiệu lực hoạt động của HĐND tỉnh và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thật sự trở thành đầu mối trung tâm, cầu nối quan trọng trong quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Tỉnh uỷ, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị, các tổ chức đoàn thể, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều hoà phối hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, Văn phòng UBND tỉnh nhanh chóng phát triển về tổ chức bộ máy và hoạt động, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
Đồng chí Nguyễn Quang Trạch trao đổi nghiệp vụ với cán bộ Văn phòng UBND tinh. 	 Ảnh: P.V
Đồng chí Nguyễn Quang Trạch trao đổi nghiệp vụ với cán bộ Văn phòng UBND tinh. Ảnh: P.V
Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan ngang sở, là bộ máy tham mưu giúp việc của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động chung của UBND, tham mưu giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tỉnh. Văn phòng thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu dự thảo nhiều báo cáo quan trọng của UBND tỉnh; tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phục vụ tốt các kỳ họp HĐND, các phiên họp UBND tỉnh,  phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hướng về cơ sở, sâu sát tập trung giải quyết những việc khó, phát huy được vai trò, trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực ứng dụng CNTT, đẩy mạnh Tin học hóa trong công tác văn phòng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy trình giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 900: 2000; thực hiện tốt phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và hồ sơ công việc, theo dõi chặt chẽ quy trình tiếp nhận, chuyển giao, xử lý, ban hành và quản lý văn bản đến từng chuyên viên, phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin cuộc họp UBND tỉnh, phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật nhà nước; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, xây dựng bộ máy Văn phòng hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ ngày càng cao. 
Cùng với đó, công tác hành chính, phục vụ đã có nhiều cố gắng, đáp ứng kịp thời các hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và các hoạt động thường xuyên của cơ quan Văn phòng. Công tác nội vụ, lễ tân, hậu cần bảo đảm chu đáo, nhiệt tình, trọng thị; chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ và nhân dân trong, ngoài tỉnh và khách quốc tế. Bên cạnh đó, Văn phòng còn tổ chức tốt lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật tài liệu và tài sản của Nhà nước.
Có thể khẳng định, trong những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn khá, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của lãnh đạo UBND tỉnh. Bộ phận chuyên viên được tuyển chọn, đáp ứng cả về trình độ và phẩm chất đạo đức. Do vậy, chất lượng tham mưu, tổng hợp, tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của tỉnh đã được nâng lên. Bộ phận phục vụ trung thực, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Nhiều đồng chí cán bộ đã công tác ở Văn phòng được phát triển đi làm cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, địa phương đều phát huy tốt. 
Có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực rèn luyện phấn đấu không ngừng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng qua các thời kỳ, đặc biệt là được sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh cũng không thể tránh khỏi những tồn tại, khuyết, nhược điểm. Đây cũng là hoạt động đặc thù của “nghề” Văn phòng, song đó còn là những bài học, kinh nghiệm quý để những người làm công tác Văn phòng qua các thế hệ phải tự rút kinh nghiệm, khắc phục.
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước năm nay diễn ra đúng vào lúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đòi hỏi những người làm công tác Văn phòng càng phải cố gắng, phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của UBND tỉnh; xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc phục vụ trực tiếp, đắc lực chính quyền cấp tỉnh trong sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh và phát triển. 
Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể là: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ - xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh, đề ra các nội dung công việc trọng tâm, trong đó tập trung triển khai các chương trình, các nhóm giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác đối ngoại; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, phân công tổ chức, bộ máy làm việc của cơ quan Văn phòng bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng; Nâng cao chất lượng công tác hành chính quản trị, công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị tài sản, công tác văn thư, lưu trữ, lái xe, bảo vệ; Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị ở tỉnh và các địa phương nhằm tạo lên sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh... góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra.
Nguyễn Quang Trạch,
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trong 70 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Tập thể Văn phòng được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1999, Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2014 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ Văn phòng nhiều năm được công nhận Đảng bộ xuất sắc, đặc biệt, từ 2005 đến nay liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Từ 2004 đến nay, Công đoàn cơ quan liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2008 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc…

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.