Nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(Baonghean) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất khi Đảng đã cầm quyền, vì một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn". Trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), BCH Trung ương Đảng đã xác định "tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cấp trên" là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng của công tác xây dựng Đảng hiện nay.
 
Tính đến nay, Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 29 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 21 đảng bộ huyện, thành, thị ủy và 8 đảng bộ trực thuộc) với 1.595 tổ chức cơ sở đảng, 10.092 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 173.943 đảng viên. Toàn tỉnh có 21.486 cán bộ công chức và 56.921 viên chức. Trong thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Nghệ An. 
Lãnh đạo huyện Thanh Chương tăng cường chỉ đạo đôn đốc ở cơ sở. Ảnh: M.H
 
Tuy nhiên, hiện nay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa thật sự tiên phong gương mẫu, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước, làm giảm niềm tin trong nhân dân đối với Đảng. Bên cạnh đó, "tư tưởng bảo thủ, trì trệ; chủ quan, nóng vội, trông chờ, ỷ lại, không dám nghĩ, dám làm, dám chịu tránh nhiệm ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là lực cản lớn đối với quá trình phát triển của tỉnh". Vì vậy, ngày 30/5/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 07 về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên".
 
Mục tiêu của Đề án là nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức, tư duy đến hành động thực tiễn của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, ý nghĩa việc nâng cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện các nhiệm vụ để nhân dân làm theo, tạo thành những phong trào thi đua trong xã hội; khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, cổ vũ mạnh mẽ tư tưởng tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu tránh nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII.
 
Đối với đô thị trẻ Thái Hòa mới thành lập được 6 năm, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa xác định việc triển khai thực hiện Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Thị xã với mục tiêu sát thực, hiệu quả, góp phần tạo bước đột phá để phát triển diện mạo đô thị trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Văn Hào - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa cho biết: "Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã kịp thời bổ sung những nội dung trọng tâm của đề án vào các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy. Trong đó, đặc biệt đề cao tránh nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị; phân công công tác đối với các đồng chí cấp ủy viên theo hướng phân định rõ tránh nhiệm và quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng cá nhân; đề cao tránh nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trên mỗi cương vị được phân công phụ tránh; phải là những người thực sự tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào, nêu gương cho quần chúng noi theo. Để tạo bước đột phá trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện việc rà soát quy hoạch tổng thể để thu hút đầu tư, xin chủ trương cấp trên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư; đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động của thiết chế văn hóa để ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi người dân thị xã...". 
 
Tại Đảng bộ huyện Thanh Chương, ngay sau khi có Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai sát đúng với từng ngành, đơn vị, địa phương cụ thể. Riêng đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp về làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ, trong năm đề ra, đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm tồn đọng kéo dài... Hội Cựu chiến binh tỉnh đưa nội dung thực hiện Đề án vào các kỳ sinh hoạt hàng tháng của tổ chức hội để xem xét, đánh giá từng hội viên thực hiện các nội dung của Đề án, qua đó động viên, biểu dương những ưu điểm, đồng thời phân tích, nhắc nhở những việc còn hạn chế, xác những định nội dung, biện pháp cần làm tiếp theo...
 
Có thể thấy rằng, Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bước đầu đi vào thực tiễn cuộc sống, với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, đa dạng tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi đề án thì cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các cấp ủy đảng cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương sáng về tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phê phán tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại. Thành phần cấp ủy cơ sở phải được tăng cường bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nêu cao tính gương mẫu để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên".
 
Nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; kiểm tra, giám sát hiệu quả cán bộ, đảng viên; đồng thời phải dựa vào dân để xây dựng Đảng. Các ngành, địa phương luôn đổi mới cách thức thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu tránh nhiệm, chủ động, năng động, sáng tạo và từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ cấp trên trong cán bộ, đảng viên - coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra sự bứt phá trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động quần chúng, nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên thông qua việc phản ánh trực tiếp hoặc lấy phiếu góp ý. Hàng năm, tổ chức cho các cơ sở đảng đăng ký phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ với cấp ủy cấp trên - đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm. Đặc biệt, chú trọng hơn việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, những đảng viên có thành tích xuất sắc và có các biện pháp tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các tấm gương điển hình đó.
 
Sỹ Thành
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)