Nghệ An: Đề xuất chuyển mục đích sử dụng 242 ha đất trồng lúa, đất rừng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An có tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng 242,39 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Có 208,61 ha đất lúa được UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ra Nghị quyết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đây là diện tích sau khi rà soát Nghị quyết số 196/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An (ngày 20/12/2015) về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đât rừng đặc dụng để thực hiện trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số diện tích trên được bố trí cho xây dựng 144 công trình công cộng, dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Số diện tích đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đât rừng đặc dụng để thực hiện trình, dự án đầu tư lần này, ở các địa phương: TP Vinh - 50,87 ha; TX Cửa Lò - 18,5 ha; Nghi Lộc - 9,70 ha; Diễn Châu - 22,36 ha; TX Hoàng Mai - 13,75 ha; Quỳnh Lưu - 9,28 ha; TX Thái Hòa - 23,42 ha; Nghĩa Đàn - 2 ha; Quế Phong - 6,46 ha; Tân Kỳ - 0,4 ha; Đô Lương - 33,46 ha; Thanh Chương - 26,47 ha; Hưng Nguyên - 7,20 ha; Kỳ Sơn - 3,21 ha.

Trước đây, thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; căn cứ Nghị Quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tình Nghệ An, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) các đơn vị cấp huyện. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đât rừng đặc dụng để thực hiện trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.146,70 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng phục vụ 991 công trình trên địa bàn.

33,78 ha đất rừng được đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng để phục vụ xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên Nguyên