Nghệ An: Hỗ trợ phí bảo hiểm cho 8 huyện về cây lúa và 6 huyện về trâu, bò

(Baonghean.vn) - Mức hỗ trợ được áp dụng theo Quyết định số 22/2019 ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định (số 340/QĐ-UBND ngày 10/3/2020) về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Nông dân Nghi Lộc sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa gạo. Ảnh: Phú Hương

Theo đó, đối với cây lúa: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 8 huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương được hỗ trợ phí bảo hiểm.

Đối với trâu, bò: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 6 huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Yên Thành và 4 xã của huyện Tương Dương là Tam Quang, Tam Thái, Tam Đình, Thạch Giám được hỗ trợ phí bảo hiểm.

Các địa bàn nói trên được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 58/2028/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2019 ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 26/6/2019 đến hết ngày 31/12/2020 (gồm cây lúa, trâu, bò, tôm sú, tôm thẻ chân trắng) :

- 90% đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015;

- 20% đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- 20% đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 58/2018/NĐ-CP khi đáp ứng đầy đủ quy định, đơn cử như:

+ Được thành lập theo Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã;

+ Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ BHNN, đảm bảo quy định tại Điều 4, 5 Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018;...