Nghệ An: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06...

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1495 về đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06 QĐ/TTg.

Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06), bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng, tạo chuyển biến trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án. Đến nay, 23/25 dịch vụ công thiết yếu đã được triển khai thực hiện, trong đó lĩnh vực đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú được tiếp nhận 100% hồ sơ trên cổng dịch vụ công; toàn tỉnh đã cấp hơn 2,535 triệu căn cước công dân và gần 313 nghìn tài khoản định danh điện tử; 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân...

Nghệ An: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh kiểm điểm, đánh giá, triển khai kế hoạch trọng tâm thực hiện Đề án 06. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án 06 còn một số tồn tại, hạn chế. Cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí vai trò quan trọng của đề án trong phát triển kinh tế - xã hội, còn có tư tưởng xem Đề án 06 là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an. Do đó, quyết tâm chính trị chưa cao, chỉ đạo thiếu quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện. Một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nên các cơ quan, đơn vị địa phương cấp dưới còn lúng túng, bị động trong quá trình triển khai hoặc không triển khai thực hiện. Đối với dịch vụ công trực tuyến phát sinh tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến còn rất thấp, toàn tỉnh mới đạt tỷ lệ 5,62%.

Đề án 06 có phạm vi, tầm ảnh hưởng rộng lớn tới đa ngành, đa lĩnh vực và tất cả các địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Hiện nay, đề án đang bước vào giai đoạn then chốt của năm 2022, các nhiệm vụ đặt ra rất cấp bách. Đặc biệt, thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, đồng thời thay thế bằng các phương thức giao dịch sử dụng thông tin (như thẻ căn cước công dân, định danh điện tử...) khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình của Chính phủ, nhất là hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án của năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt đến chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để nắm vững mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06. Xác định việc thực hiện đề án là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện hiệu quả Đề án 06 là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VneID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, nhất là thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trong năm 2022; đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người thân, gia đình, người dân nơi cư trú hiểu và cùng tham gia thực hiện. Trước ngày 01/12/2022, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường học, công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy phải hoàn thành việc đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

3. Tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt việc “làm sạch” dữ liệu và bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, thống nhất phương thức rà soát, kiểm tra, đối chiếu một cách khoa học, linh hoạt, nhất là chú trọng thực hiện việc đối chiếu thông tin từ dữ liệu dân cư với các dữ liệu chuyên ngành khác (như dữ liệu tư pháp, y tế, thuế, bảo hiểm, giáo dục, giao thông, đất đai...).

- Huyện, thành, thị ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện phối hợp với lực lượng công an tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách, thu thập thông tin công dân trên địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” (như thông tin căn cước công dân, định danh cá nhân, số công dân chưa lập tài khoản định danh điện tử, số liệu y tế, tiêm chủng, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện...). Phối hợp tổ chức thu nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân, định danh điện tử, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

- Chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện phục vụ việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, nhất là đối với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022). Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để phù hợp với Luật Cư trú năm 2020. Chỉ đạo bộ phận tiếp công dân, “một cửa”, trung tâm hành chính công thực hiện nghiêm các quy định, đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, không để phát sinh tình hình phức tạp.

Nghệ An: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 ảnh 2
Công an TP Vinh làm thủ tục cấp căn cước công dân cho học sinh. Cơ sở dữ liệu này sẽ được tích hợp vào Hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư. Ảnh tư liệu Công an tỉnh

4. Bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là tại cấp xã. Ưu tiên bố trí ngân sách và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của đề án. Quan tâm, động viên lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện đề án; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc liên thông kết nối, đồng bộ, chia sẻ các dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo các sở, ngành (Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh...) chủ động nắm tình hình triển khai Đề án 06 tại địa bàn cơ sở, nghiên cứu các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đề án, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các đơn vị, địa phương cấp dưới thực hiện bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ của đề án trên địa bàn.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 06; thành lập các tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNelD phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

7. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

8. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Công văn này tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tham mưu báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy định.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

(Baonghean.vn) - Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Trưởng ban Kinh tế Trung ương dâng hương tại Khu di tích Kim Liên; Nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn.
Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới để tạo đột phá trong cải cách hành chính.
Nhà văn Hữu Phương đã thênh thang mây trắng

Nhà văn Hữu Phương đã thênh thang mây trắng

(Baonghean.vn) - Sự ra đi của nhà văn Hữu Phương đã làm sống dậy trong lòng chúng ta những kí ức đẹp về ông - một nhà giáo tâm huyết với nghề, một người yêu thơ đã sáng tác nhiều bài thơ đầu tay đi vào lòng người, một cây bút văn xuôi kì cựu.
Chung tay giúp hộ nghèo, khó khăn có nhà ở

Chung tay giúp hộ nghèo, khó khăn có nhà ở

(Baonghean.vn) - Nghệ An vẫn còn 15.375 hộ nghèo có nhu cầu cải thiện nhà ở. Để đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ này “an cư", tỉnh Nghệ An lên kế hoạch tổ chức chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào tối 4/2.
Đồng chí Thái Ngô Dương: Từ cậu bé liên lạc đến Tổng Biên tập Báo Nghệ An

Đồng chí Thái Ngô Dương: Từ cậu bé liên lạc đến Tổng Biên tập Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ấn tượng của tôi về ông là sự minh mẫn đến lạ kỳ. Mỗi mốc thời gian, mỗi sự việc, mỗi gương mặt xưa cũ đều được ông nhắc nhớ bằng sự tỉ mỉ, trân trọng. Thậm chí, kể cả cái ngày tham gia lớp học truyền bá Quốc ngữ đội hướng đạo sinh khi mới 12 tuổi ông vẫn nhớ như in...
Ngang nhiên chặt phá cây trên phần đất rừng đang tranh chấp

Ngang nhiên chặt phá cây trên phần đất rừng đang tranh chấp

(Baonghean.vn) - Mặc dù đang trong quá trình tranh chấp, ông Phan Công Tiến, xóm Hưng Mỹ (xã Thịnh Thành, Yên Thành) vẫn ngang nhiên chặt phá cây trên phần đất được cho là đã bán cho ông Nguyễn Bá Ngọc (xã Liên Thành, Yên Thành), dù bị UBND xã Thịnh Thành lập biên bản và đình chỉ nhiều lần.
Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An: Khởi đầu hanh thông?

(Baonghean.vn) - Nếu chỉ xem xét những gì người trong cuộc nói trước khi mùa giải V-League 2023 khởi tranh, SHB Đà Nẵng với tham vọng “lọt top huy chương” sẽ trên cơ Sông Lam Nghệ An chỉ đặt mục tiêu top 8 sau lượt đi?
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 3/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam về tiến độ thực hiện Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” vay vốn WB.
Hé lộ nguyên nhân 2 cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn bị bắt

Hé lộ nguyên nhân 2 cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn bị bắt

(Baonghean.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn và Giám đốc một doanh nghiệp có liên quan. Qua tìm hiểu của PV Báo Nghệ An, nguyên nhân của vụ việc cũng đã dần được hé lộ.
Truy tố đối tượng trốn nã sau 15 năm

Truy tố đối tượng trốn nã sau 15 năm

(Baonghean.vn) - Viện KSND huyện Kỳ Sơn vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Xồng Bá Xử, SN 1988, trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại Điều 123, BLHS năm 1999.
Sôi động trở lại sân chơi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge

Sôi động trở lại sân chơi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge, chờ đón học sinh Nghệ An tranh tài

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge với mong muốn đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Anh, tạo cơ hội cho học sinh Nghệ An đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.