Những sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế

Câu hỏi: Luật sửa đổi, bổ sung của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015, trong đó có nhiều sửa đổ, bổ sung về chính sách thuế và quản lý thuế. Đề nghị Cục Thuế cho biết những sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế? 
 
Trả lời: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Một số nội dung sửa đổi về quản lý thuế được quy định như sau:
 
1/ Nhằm đơn giản hóa hồ sơ khai thuế, giảm số giờ nộp thuế, Luật quy định: Từ ngày 1/1/2015, bỏ bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT), bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) trong hồ sơ khai thuế tháng, quý.
 
2/ Về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách Nhà nước.
 
Trường hợp người nộp thuế phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ, nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam, thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh. (Hiện hành: phải quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh).
 
3/ Giảm mức tính tiền chậm nộp: 
 
Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng duy trì ổn định ở mức thấp, ý thức tuân thủ Pháp luật thuế của doanh nghiệp được tăng lên, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Luật quy định áp dụng mức tính tiền chậm nộp là 0,05%/ngày trong thời gian chậm nộp tiền thuế. 
 
4/ Không áp dụng các biện pháp cưỡng chế và không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp đúng hạn các khoản thuế, dẫn đến nợ thuế nhằm đảm bảo công bằng về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với doanh nghiệp.
 
Cục thuế nghệ an