Những sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp

(Baonghean) - Câu hỏi: Được biết ngày 1/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế. Trong đó có nhiều nội dung, đề nghị Cục Thuế cho biết những sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)? 
 
Trả lời: Ngày 1/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014. Nghị định đã có những thay đổi quan trọng so với các nghị định về thuế trước đó. Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 1 của Nghị định áp dụng cho ký tính thuế TNDN từ năm 2014. Xin giới thiệu những thay đổi chính như sau:
 
1/ Bổ sung quy định không tính thuế TNDN đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa (Khoản 1, Điều 1, Nghị định 91).
 
2/ Sửa đổi thời gian miễn thuế từ 1 năm trở lên không quá 3 năm đối với thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, được miễn thuế từ 1 năm lên tối đa không quá 5 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm; thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật (Khoản 2, Điều 1, Nghi đinh 91);
 
3/ Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: (chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết.) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế. (Khoản 4, Điều 1, Nghị định 91);
 
4/ Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được trích khấu hao theo giá trị thực tế đối với ô tô từ chín (9) chỗ ngồi trở xuống sử dụng để làm mẫu và lái thử của các cơ sở kinh doanh ô tô (hiện hành chỉ cho trích khấu hao và tính vào chi phí phần nguyên giá từ 1.6 tỷ đồng) (Khoản 5, Điều 1, Nghị định 91);
 
5/ Bổ sung quy định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc Trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 1/1/2009, theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư tại KCN thuộc các địa bàn này được hưởng ưu đãi theo quy định (Khoản 6, Điều 1, Nghị định 91);
 
6/ Bổ sung quy định đối với dự án phân kỳ đầu tư và dự án trang bị bổ sung máy móc thường xuyên được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu; đối với dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 1/1/2014 thì ưu đãi thuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ ngày 1/1/2014 (Khoản 7, Điều 1, Nghị định 91)
 
7/ Bổ sung quy định chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp dệt, may đáp ứng tiêu chí xuất khẩu bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO được lựa chọn để hưởng ưu đãi thuế theo các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản QPPL trước đây về thuế TNDN tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc tại các văn bản QPPL trước đây về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (Khoản 8, Điều 1, Nghị định 91).
 
8/ Cập nhật thông tin về một số địa bàn tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN để phù hợp với thực tế (từ thị xã lên thành phố) (Khoản 9, Điều 1, Nghị định 91).
 
 Cục Thuế Nghệ An