Nông dân chuyên nghiệp

Nông dân VN hồ hởi khi Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đặt ra chủ trương nông dân được quyền tích tụ ruộng đất và quyền sử dụng đất được vận động theo cơ chế thị trường.

Đã có nhiều chính sách cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhưng bộ mặt của nông thôn vẫn chưa được cải thiện nhiều. Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng rộng, phân hoá giàu nghèo vẫn lớn. Những tồn tại đó chưa giải quyết được vì một yếu tố cực kỳ quan trọng: Nông dân chưa thực sự làm chủ mảnh đất của mình.

Nay nút thắt đó đã được tháo gỡ, hộ gia đình nông dân có quyền tích tụ ruộng đất và sử dụng đất lâu dài. Từ quyền trên đất đó, nông dân được thực thi các quyền khác về hợp tác sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quá trình tích tụ ruộng đất dứt khoát sẽ sản sinh ra những nông dân chuyên nghiệp, biết huy động vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để sản xuất sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Quá trình này cũng dần dần loại trừ kiểu sở hữu đất đai nhỏ lẻ, sản xuất manh mún để hình thành những trang trại có quy mô lớn, hiện đại, sản xuất gắn chặt với kinh doanh và thị trường.

Chính những nông dân chuyên nghiệp và các "đại gia" nông dân này sẽ là chủ thể và nguồn lực quan trọng để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn.

Sự công nhận quyền sử dụng đất được vận động theo cơ chế thị trường là một yếu tố căn bản để thay đổi nhận thức của toàn xã hội đối với việc sở hữu và sử dụng đất đai, đồng thời xác lập sự công bằng và bảo vệ người bị thu hồi đất dành cho công nghiệp, đô thị. Người nông dân không thể bị mất không đất đai hoặc ép giá bồi hoàn quá rẻ, mà phải được thoả thuận đền bù theo thị trường, đảm bảo lợi ích của các bên.

Như vậy, không chỉ bảo vệ lợi ích của người nông dân khi bị thu hồi đất, mà quan trọng nữa là tạo sự đột phá trong các hình thức hợp tác, liên kết. Người nông dân lấy quyền sử dụng đất làm nguồn vốn, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, quy trình quản lý và tổ chức kinh doanh. Các hình thức khai thác khác nhau trên đất từ quan hệ hợp tác của nông dân và doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều ngành nghề và hoạt động dịch vụ phi nông nghiệp, thu hút một lực lượng không nhỏ lao động nông thôn.

Người nông dân sẽ từng bước cải thiện được cuộc sống, nông nghiệp sẽ phát triển và nông thôn sẽ có được sự thay đổi tích cực, nếu như nghị quyết được vận hành thông suốt trong thực tiễn.


Theo Lao động