Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trên địa bàn Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định số 949 ngày 13/3/2015 về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó: 
 
Điều 1. Phân bổ 1.166.250 kg gạo (Một nghìn, một trăm sáu mươi sáu tấn, hai trăm năm mươi kg gạo) cho các huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trong học kỳ II năm học 2014 - 2015.
 
 
Điều 2.
 
1. Đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã có danh sách tại Điều 1, đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời.
 
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã liên quan:
 
- Phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho các trường học trên địa bàn đảm bảo kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển.
 
- Chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng học sinh được hỗ trợ.
 
3. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao. UBND các huyện, thị xã chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển gạo cho học sinh, sau đó tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ.
 
 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH THEO QĐ 36/2013/QĐ-TTG
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 - 2015
( Kèm theo QĐ số 949/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh)
 
Đơn vị tính: Kg

TT

Tên đơn vị

Số gạo được cấp

1

UBND huyện Thanh Chương

5.640

2

UBND huyện Anh Sơn

2.700

3

UBND huyện Tân Kỳ

48.180

4

UBND huyện Nghĩa Đàn

65.460

5

UBND huyện Quỳ Hợp

162.540

6

UBND huyện Quỳ Châu

107.400

7

UBND huyện Quế Phong

110.700

8

UBND huyện Con Cuông

111.480

9

UBND huyện Tương Dương

148.755

10

UBND huyện Kỳ Sơn

391.200

12

UDND thị xã Thái Hoà

12.060

13

                          UBND huyện Đô Lương

135

 

Cộng

1.166.250

 
(Một nghìn, một trăm sáu mươi sáu tấn, hai trăm năm mươi kg)
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Phó Chủ tịch
 
Hoàng Viết Đường
 
(Đã ký)