Phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây

Ngày 13/5/2014, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 2021/QĐ-UBNA về việc phân công tác cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An. Quyết định nêu rõ:
 
Điều 1. Phân công các đơn cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhận hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo.
 
Các cơ quan đơn vị vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ, trích từ nguồn hợp pháp của đơn vị, huy động các đơn vị trực thuộc, vận động từ các nguồn tài trợ khác giúp xã nghèo theo phân công để xây dựng nhà ở cho người nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình kinh tế để phát triển sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đôn đốc triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các đơn vị trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường
 
Danh sách các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo quyết định: