Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean) - Phát huy truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực triển khai chương trình hành động cụ thể, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, phát triển thêm nhiều tổ chức thành viên mới. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động luôn gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc chung vui ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân P. Hưng Phúc (TP.Vinh). Ảnh: Thanh Lê
 
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tiếp tục được bổ sung, đổi mới về nội dung và phương thức triển khai thực hiện cho phù hợp từng loại hình khu dân cư. Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình thể hiện sức vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực. Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" được triển khai ngày càng sâu rộng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và trở thành một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào "Ðền ơn, đáp nghĩa"; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với chính quyền, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những người bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống. Các cuộc vận động cứu trợ đồng bào bị hoạn nạn do thiên tai gây ra được nhân dân ở mọi miền đất nước và kiều bào nhiệt tình hưởng ứng. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai nghiêm túc, có chất lượng, góp phần tạo chuyển biến đáng kể nhận thức và hành vi mua sắm của người dân, nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong sản xuất các mặt hàng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
Tham quan mô hình phát triển kinh tế của ông Nguyễn Hữu Bình ở xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành (Yên Thành). Ảnh: Thanh Lê
 
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch vững mạnh, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều cuộc vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của đại hội đảng các cấp, các nghị quyết của T.Ư Ðảng về đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, thu hút nhiều đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái thực hiện. Thông qua đó, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Bác Hồ và Đảng ta ngày càng thấm nhuần trong tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy ý thức xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận được mở rộng, đoàn kết quốc tế được tăng cường. Tạo môi trường thuận lợi để bạn bè quốc tế, trong nước, con em Nghệ An ở trong nước và nước ngoài về thăm quê và tìm hiểu cơ hội đầu tư; tham gia vận động các nguồn lực từ các nước bạn bè trên thế giới hợp tác, hỗ trợ cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được cũng phải thấy rằng, những thành công đó còn chưa tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và lợi thế của MTTQ tỉnh Nghệ An. Công tác Mặt trận ở một số cơ sở và khu dân cư chưa đều, nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ. Việc phối hợp thống nhất hành động với chính quyền, các tổ chức thành viên một số nơi chưa thường xuyên. Công tác vận động, xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân chưa cao, công tác giám sát của Mặt trận có lúc chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nơi còn hình thức. Vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền có một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; có những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân chưa được phản ánh đầy đủ hoặc chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền để giải quyết kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, nên có hiện tượng trùng lắp, chồng chéo. 
 
Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2010 -2015) và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong nhiệm kỳ mới là phải tiếp tục đẩy mạnh tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về chính trị tư tưởng, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc. 
 
Ðể thực hiện tốt yêu cầu đó, đòi hỏi MTTQ cũng như mọi tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nhận thức, đổi mới tổ chức nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới: 
 
Thứ nhất, MTTQ các cấp cần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp với tổ chức thành viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp, doanh nhân, chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong các dân tộc để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Phải lấy mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để thực hiện dân chủ gắn với kỷ cương trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh cho nhân dân trong công cuộc đổi mới. 
 
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường mối quan hệ hữu nghị với nhân dân các bộ tộc Lào. Tập trung nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện tốt chương trình tổng rà soát chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; động viên nhân dân làm giàu hợp pháp, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng các cộng đồng tự quản ở khu dân cư dựa trên cơ sở hương ước, quy ước phù hợp với giá trị truyền thống và pháp luật. 
 
Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần quan tâm vận động, tạo điều kiện để nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chức năng giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tập hợp đầy đủ và phản ánh kịp thời các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.
 
Thứ tư, cần đổi mới phương thức hoạt động, phong cách, lề lối, phương pháp của người làm công tác Mặt trận; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, nhất là cán bộ cấp cơ sở; tăng cường mở rộng đội ngũ cộng tác viên, hình thành các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tập hợp rộng rãi đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, những người có uy tín gắn với nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình trên các lĩnh vực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ. 
 
TS. Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy