Phát huy truyền thống tạo bước phát triển

Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Khởi nguồn từ mảnh đất Lộc Đa – Đức Thịnh thuộc Tổng Yên Trường huyện Chân Lộc xưa, (nay là huyện Nghi Lộc), năm 1946 hai xã Đức Thịnh – Lộc Đa hợp nhất thành xã Đức Lộc (thuộc phủ Hưng Nguyên). Tháng 3/1947, xã Đức Lộc sát nhập với Yên Dũng, Yên Lưu thành xã Hưng Phong. Thực hiện chủ trương của Trung ương chia tách xã lớn thành xã nhỏ, tháng 7/1953 xã Hưng Phong được chia thành 3 xã (Hưng Lộc, Hưng Hòa, Hưng Dũng), tên xã mới Hưng Lộc có từ ngày đó. Đến ngày 26/12/1970, Đảng bộ và nhân dân Hưng Lộc vui mừng đón nhận Quyết định số 80-BT của Phủ Thủ tướng sát nhập xã Hưng Lộc vào Thành phố Vinh.

Hưng Lộc thuộc vùng đất cổ trên đất Việt Thường, nằm cuối tả ngạn sông Lam gần Cửa Hội thông ra biển Đông, cùng nền văn hóa văn minh sông Hồng. Trên mảnh đất này, vượt thời gian đã hơn 600 năm, còn dấu tích nơi đóng quân của Trần Quý Khoáng, ông vua đứng đầu công cuộc chống quân Minh ở Nghệ An thời Hậu Trần…Trung tâm xã Hưng Lộc (TP. Vinh).   Ảnh: Minh Quân

Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin và của Đảng, vào năm 1930-1931 nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt trong cao trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Trong bài “Nghệ Tĩnh đỏ” gửi Đông Phương của Bộ Quốc tế Cộng sản ngày 19/2/1931 của Nguyễn Ái Quốc có đoạn: “Ở làng Lộc Đa, cách Vinh 2km, 4.000 công nhân Thành phố Vinh và nông dân Hưng Nguyên, Nghi Lộc đã dự lễ truy điệu những chiến sỹ đã hy sinh…”. Cũng nơi đây đã xuất hiện những người con ưu tú như Hoàng Trọng Trì, Hoàng Bá, Trần Cảnh Bình, Dương Xuân Thiếp, Uông Nhật Vượng… tiêu biểu cho phong trào cách mạng Xô viết của Lộc Đa – Đức Thịnh.

Tiếp bước con đường cách mạng, trải qua 60 năm kể từ ngày chia tách từ xã Hưng Phong (huyện Hưng Nguyên), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Hưng Lộc đoàn kết ra sức thi đua thực hiện công cuộc “Kháng chiến – Kiến quốc” thắng lợi. Vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa xây dựng quan hệ sản xuất mới, từ phong trào tổ đổi công, tiến lên thành lập HTX nông nghiệp, HTX mua bán, HTX tín dụng… Các phong trào thi đua: “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Vững tay cày, chắc tay súng” đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, Hưng Lộc đã có 832 thanh niên lên đường nhập ngũ, 560 người phục vụ dân công hỏa tuyến, 85 thanh niên xung phong. Toàn xã có 182 liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, 497 thương binh, bệnh binh, 22 gia đình có công với nước, 19 cán bộ lão thành cách mạng, 5 người được Chính phủ tặng Bằng có công với nước, 1 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Với những đóng góp to lớn đó, xã Hưng Lộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Sau 26 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền Hưng Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch căn bản từ nền sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa theo hướng nông nghiệp – công nghệ cao; kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển tích cực, hoàn thành việc xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia (Đền Trìa, Nhà thờ họ Hoàng, Nhà thờ họ Uông). Giáo dục đào tạo ở mức trung bình vươn lên tốp tiên tiến của thành phố. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch năm và nghị quyết các kỳ đại hội đảng bộ xã đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện từng bước, góp phần tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân vào đường lối của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 (khóa XXIII), Hưng Lộc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từng bước tập trung xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tập trung cho giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương thủy lợi, đã tạo nên phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hình thành vùng chuyên canh nuôi trồng thủy sản, vùng rau an toàn…

Bằng nguồn vốn từ ngân sách và xã hội hóa, các công trình: trường học mầm non, trạm y tế xã, nhà văn hóa xóm, chương trình nước máy, đường giao thông, mương tiêu cứng được xây mới, cải tạo, nâng cấp, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 7,6%, giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác bình quân 50 – 60 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,07% xuống 1,6%; đời sống của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. Nhân dân đã đóng góp 430 ngàn ngày công, hơn 1 tỷ đồng, hiến 8.400m2 đất, hoàn thành 4km đường bê tông các xóm, xây dựng 3 tuyến đường giao thông nội đồng chống ngập (Hòa Tiến, Mỹ Hạ). Phấn đấu đến hết năm 2013, đạt 16 tiêu chí và năm 2015 đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết đã đem lại kết quả thiết thực, đã có 41 nhà được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, 14 nhà được sửa chữa lại. Phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa được đẩy mạnh, tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 89,37%, gia đình thể thao đạt 43%, có 13/20 xóm đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, 3 trường học tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về giáo dục, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế mức 2 giai đoạn 2010 – 2020.

Hưng Lộc sau 60 năm xây dựng và phát triển đã có nhiều đổi mới, tiến bộ. Song, thẳng thắn nhìn nhận kinh tế còn chậm phát triển, quy mô nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; đời sống nhân dân tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể… hiệu lực, hiệu quả ở một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Đảng bộ, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chủ động khai thác tiềm năng lợi thế, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” ở cơ sở. Xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.