Phát huy truyền thống "trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo"

(Baonghean.vn) Ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông báo s 43-TB/TƯ, ly ngày 18/10/1930 là ngày truyn thng Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thi là ngày truyn thng Văn phòng cp u.

Nhng năm qua, cùng vi s đổi mi toàn din ca công tác xây dng Đảng và h thng chính tr, hot động ca Văn phòng Tnh u Ngh An đạt được nhiu thành qu quan trng. Đội ngũ cán b, chuyên viên, nhân viên không ngng được nâng cao c v s lượng và cht lượng. Tp th cán b, công chc Văn phòng Tnh u luôn luôn đoàn kết, đồng thun, n lc phn đấu, vượt qua mi khó khăn hoàn thành xut sc nhim v được giao; tích cc, ch động tham mưu, phc v Thường trc, Ban Thường v Tnh u và BCH Đảng b tnh lãnh đạo, ch đạo thc hin nhim v chính tr, đặc bit là trin khai có hiu qu các ch trương, đường li, ngh quyết, ch th... ca Trung ương và Tnh u. 


               Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015

Quy chế làm vic ca BCH, Ban Thường v, Thường trc Tnh u được xây dng t đầu nhim k; trong quá trình t chc thc hin, Văn phòng tham mưu b sung, sa đổi và điu chnh kp thi mt s ni dung quy chế theo ch trương ca Trung ương, phù hp vi yêu cu, nhim v trong tình hình mi, đảm bo cht lượng, góp phn đổi mi phương thc lãnh đạo ca Đảng, tăng cường s đoàn kết, thng nht trong t chc đảng.


Tham mưu xây dng và t chc thc hin tt chương trình công tác năm, lch làm vic hàng tháng ca BCH, Ban Thường v và Thường trc Tnh u. Ni dung chương trình công tác được chn nhng vn đề trng tâm, trng đim v các lĩnh vc kinh tế - xã hi, quc phòng, an ninh, công tác xây dng Đảng và h thng chính tr.


Quan tâm và chú trng công tác thông tin phc v lãnh đạo, ch đạo ca Tnh u, Ban Thường v và chế độ gi báo cáo theo quy định ca Trung ương. Mng thông tin din rng, s dng công ngh IP được khai thác ng dng có hiu qu; kết ni internet, kết ni mng cơ quan đảng vi chính quyn làm ngun thông tin thêm phong phú, phc v tt s lãnh đạo, ch đạo ca Tnh u, Ban Thường v, Thường trc. Các ngun thông tin tài liu gi đơn được Văn phòng chn lc, x lý, biên tp bo đảm tính chính xác, trung thc, khách quan đáp ng yêu cu v tính chân thc ca thông tin. 


Thc hin Quy định 222-QĐ/TƯ, ngày 08/5/2009 ca Ban Bí thư v chc năng, nhim v và t chc b máy tham mưu, giúp vic Tnh y, thành y, Văn phòng Tnh y Ngh An nhanh chóng trin khai thc hin nghiêm túc. Tham mưu giúp Ban Thường v Tnh y ban hành Quy định chc năng, nhim v, t chc b máy và mi quan h công tác ca Văn phòng Tnh y; ban hành Quy chế làm vic ca Văn phòng Tnh y trên cơ s vn dng quy chế làm vic mu ca Văn phòng Trung ương ban hành. Tham gia phi hp cùng các ban Tnh u tham mưu cho Thường trc, Ban Thường v và Ban Chp hành Đảng b tnh v công tác t chc, cán b ca tnh.


Nhn thc sâu sc vai trò ca ng dng CNTT, lãnh đạo Văn phòng Tnh u ch đạo ng dng và phát trin CNTT vào công tác Văn phòng và đạt được mt s kết qu nht định, h thng thông tin phc v s lãnh đạo, ch đạo ca các cp u góp phn vi toàn tnh theo kp vi nhp độ chung ca c nước, hướng ti vn hành Chính ph đin t.


 
Vic gi nhn văn bn bước đầu được trin khai đến cp xã: Đảng y xã, phường, th trn được kết ni vào h thng thông tin din rng ca Tnh y đã gi nhn văn bn, khai thác thông tin chuyên ngành đúng quy định, đảm bo an toàn, an ninh mng. Công tác cp nht tài liu Văn kin Đảng được thc hin đúng hướng dn ca Cc Lưu tr - Văn phòng Trung ương. Hoàn thin h thng mng thông tin din rng ca cơ quan Đảng tnh Ngh An ti cp huyn: 100% các huyn, thành, th y và đảng y xây dng được mng LAN để kết ni vi mng thông tin din rng ca Tnh y. Xây dng phòng hp giao ban trc tuyến ti cơ quan Tnh y đến các huyn, thành, th.


Công tác kim tra, ch đạo hướng dn nghip v văn phòng cp u được quan tâm. Tham mưu ban hành mt s văn bn hướng dn v công tác văn thư, lưu tr, tài chính đảng, công ngh thông tin, t chc tp hun công tác biên tp văn kin đại hi, phương pháp tng hp ý kiến góp ý vào D tho văn kin Đại hi XI ca Đảng, phương pháp lp h sơ đại hi đảng b huyn, thành, th u, đảng u trc thuc; giúp mt s huyn u tp hun công tác biên tp, son tho văn bn, văn thư lưu tr, tài chính đảng, cơ yếu, công ngh thông tin cho đảng b, chi b cơ s.


Năm 2009 Văn phòng Tnh y được tng C Thi đua ca Chính ph; 2010 được tng thưởng Huân chương Độc lp hng Ba; Bng khen ca Ban Thường v Tnh y. Ch tch UBND tnh tng Bng khen cho tp th và các cá nhân nhân k nim 120 năm ngày sinh nht Bác; Ban Thường v Tnh y tng Bng khen cho các cá nhân phc v tt Đại hi Đảng b tnh ln th XVII... Để đáp ng yêu cu, nhim v mi v công tác xây dng Đảng, Văn phòng Tnh u tiếp tc phát huy nhng kết qu đạt được vi truyn thng "Trung thành, tn ty, đoàn kết, sáng to", đồng thi không ngng đổi mi, nâng cao cht lượng tham mưu, phc v s lãnh đạo, ch đạo ca cp u trên mi lĩnh vc, góp phn cùng Đảng b và nhân dân tnh nhà "đưa Ngh An tr thành tnh khá trong khu vc phía Bc vào năm 2015; to cơ s để đến năm 2020 cơ bn tr thành tnh công nghip; phn đấu xây dng Thành ph Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hoá ca vùng Bc Trung b".


Phan Thanh Đoài