Phát huy vai trò tham mưu về tổ chức, quản lý nhà nước

(Baonghean) - Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám sục sôi, vào ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu gồm 13 Bộ trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Từ đó đến nay, ngày 28/8 hàng năm trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước.
70 năm trôi qua, lịch sử của ngành Nội vụ luôn gắn với lịch sử đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua nhiều thời kỳ với sự thay đổi về tổ chức, tên gọi và chức năng nhiệm vụ, song ngành Nội vụ tỉnh nhà vẫn không ngừng đổi mới và phát triển; luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngành Nội vụ Nghệ An với chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực, gồm: 
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy tại UBND Thị trấn Tương Dương. 	Ảnh: P.v
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy tại UBND Thị trấn Tương Dương. Ảnh: P.v
Tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.
Trong những năm qua, Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả nổi bật trong các lĩnh vực như: Đẩy mạnh phân công, phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như: Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ có triển vọng; Đề án phát triển đội ngũ công chức viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020. 
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, Sở Nội Vụ đã chủ động tham mưu ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thu hút nguồn nhân lực cao về tỉnh Nghệ An công tác; tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế. Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh và số lượng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chương trình CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình kế hoạch CCHC giai đoạn 2013-2015; Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tham mưu ban hành Chỉ thị chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động trong quản lý, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập TX. Hoàng Mai, TX. Thái Hòa. Triển khai thực hiện đề án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu tuyển chọn 26 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch các xã nghèo theo Dự án 600 phó chủ tịch xã của Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên được quan tâm...
Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng chú trọng việc phát động các phong trào thi đua sâu rộng qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tập trung việc xét khen thưởng thành tích kháng chiến và giải quyết cơ bản việc tặng, phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường và chú trọng góp phần phát huy những giá trị văn hoá đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc lương giáo. Công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ, quản lý bảo quản tài liệu lưu trữ được thực hiện ngày càng nề nếp, khoa học, công tác phát huy giá trị tài liệu lịch sử được tăng cường.
Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, công chức của ngành Nội vụ tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, đồng thuận, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Những thành tích xuất sắc mà ngành Nội vụ đạt được đã được Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận như: Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì, Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Cờ thi đua của UBND tỉnh... Nhiều cán bộ, công chức của ngành được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, đặc biệt một số đồng chí đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Với những kết quả đạt được, ngành Nội vụ đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 17 tại UBND  xã Liên Thành (Yên Thành).
Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 17 tại UBND xã Liên Thành (Yên Thành).
Bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, ngành Nội vụ Nghệ An còn những tồn tại cần khắc phục, như: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là kỹ năng hành chính, tính thạo việc còn hạn chế. Công tác CCHC tuy có nhiều cố gắng, có sự chuyển biến rõ nét, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Công tác thi đua khen thưởng có lúc, có nơi còn mang tính hình thức.
Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, ngành Nội vụ quyết tâm khắc phục những tồn tại, phấn đấu vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tham mưu thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định cơ cấu chức danh và biên chế trong từng cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra công vụ và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ công chức. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, theo yêu cầu của vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức hội nhập quốc tế, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng kỹ năng hành chính. 
Thứ ba, tập trung triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thứ tư, tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, bảo đảm cho đồng bào các tôn giáo đoàn kết, gắn bó, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi đua - khen thưởng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Giải quyết kịp thời các tồn đọng về khen thưởng thành tích kháng chiến và truy tặng, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, chính sách cho thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ. 
Nhìn lại 70 năm qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành, mỗi cán bộ công chức viên chức trong ngành Nội vụ tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu những tri thức khoa học mới; quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
CAO THỊ HIỀN
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

tin mới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.