#phát triển văn hóa

3 kết quả

Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, nhấn mạnh, bên cạnh đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế cần chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương ứng; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.​
Đẩy mạnh quảng bá văn hóa, con người Nghệ An

Đẩy mạnh quảng bá văn hóa, con người Nghệ An

(Baonghean.vn) – Sáng 10/3, UBND tỉnh họp nghe góp ý Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.