Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Sáng 24/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 9, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2013.  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp chủ trì phiên họp.Phiên họp thứ 9 - Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. (Ảnh: TH).

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2012, đa số các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng: Năm 2012, các nhiệm vụ CCTP đã được chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, với các kết quả cụ thể trong các lĩnh vực: Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp, hợp tác quốc tế, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tư pháp; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác tư pháp; bảo đảm sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng, nghiên cứu làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, kết luận các đề án thuộc nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược CCTP.

Tuy nhiên, việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tư pháp vẫn còn chậm; trang bị, phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp chưa được bổ sung, tăng cường kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và CCTP. Công tác phối hợp xây dựng pháp lệnh giữa các cơ quan tư pháp ở Trung ương chưa được quan tâm đúng mức. Việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ tư pháp chưa có chuyển biến; công tác tuyển dụng cán bộ của các cơ quan tư pháp còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được khắc phục; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu CCTP. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình biến động về cán bộ ở một số nơi chưa kịp thời ...

Trên cơ sở các kết quả của năm 2012, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCTP năm 2013: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật thể chế hóa các chủ trương, định hướng về CCTP; xây dựng các đề án chi tiết về đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác được giao thực hiện nhiệm vụ tư pháp; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tố tụng, hạn chế tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, kéo dài, án tồn đọng quá hạn luật định; tích cực đấu tranh phòng ngừa và chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ tư pháp, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tư pháp.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
(Ảnh: TH)

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Công tác CCTP trong năm 2012 đã có nhiều chuyển biến tích cực với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan tư pháp và địa phương. Theo đó, một số đề án quan trọng đã được xem xét; khối tư pháp đã góp phần quan trọng vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Một số đạo luật liên quan đến CCTP cũng được coi trọng; hoàn thiện thẩm quyền của các cơ quan chức năng trong khối tư pháp; việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, xây dựng cơ sở vật chất đã được quan tâm; tăng cường hợp tác quốc tế ...

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc thực hiện pháp luật nói chung, trong đó có CCTP trên một số lĩnh vực chưa đi vào đời sống. Một số chủ trương, định hướng về CCTP nêu trong Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 vẫn chưa được thể chế hóa kịp thời; một số đề án chuyên đề chất lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần...

Đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo CCTP trong năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, nhìn chung, Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng bám sát chương trình đề ra từ đầu năm, mang lại kết quả nhất định. Trên cơ sở đó, giúp Bộ Chính trị kết luận một số vấn đề về thí điểm thừa phát lại, đào tạo đội ngũ tư pháp... Song, do các thành viên Ban Chỉ đạo phải làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, nên hoạt động chưa được thường xuyên; một số chuyên đề trong Đề án chậm triển khai.

Về nhiệm vụ CCTP trong năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, cần tiếp tục tham gia vào việc Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến cải cách tư pháp; sơ kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng các chuyên đề; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP tại các ngành, địa phương.../.

Dự kiến, năm 2013, Ban chỉ đạo CCTP Trung ương sẽ họp 5 phiên để thảo luận về các đề án liên quan đến hoạt động, tổ chức, cơ sở vật chất, cán bộ cho ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân 4 cấp và các tòa chuyên trách trong hệ thống Tòa án nhân dân; tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối; phát triển đội ngũ luật sư, thống nhất quản lý công tác thi hành án, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp; tổng kết công tác năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2014./.


Theo (ĐCSVN) – L.T