Phòng chống bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa ở Vân Diên và Xuân Hòa

(Baonghean.vn) Ti Ngh An, ch tính riêng 4 tháng đầu năm 2011 đã có 6.742 lượt người mc tiêu chy, 126 lượt người b l trc khun. Trong đó, riêng huyn Nam Đàn con s này ln lượt là 436 và 13. S liu này được báo cáo theo h thng báo cáo y tế t Trm y tế lên tuyến huyn, tnh nhưng trên thc tế con s này còn cao hơn nhiu do bnh nhân điu tr ti nhà mà không đến cơ s y tế.

Vân Diên là xã phía Tây huyn Nam Đàn, tng dân s Vân Diên là 11.935 người, 2.904 h dân, trong đó ch có 1.742 (60%) h có nhà tiêu hp v sinh, 2.468 (85%) h có ngun nước sch. Còn xã Xuân Hòa có tng dân s là 5.996 người, 1.546 h dân, trong đó 1.144 (74%) h có nhà tiêu hp v sinh, 2.468 (85%) h có ngun nước sch.


 
D án "Nâng cao sc khe cng đồng thông qua vic ci thin hành vi v sinh cá nhân và v sinh môi trường" do Qu Unilever Vit Nam góp phn nâng cao nhn thc người dân, thay đổi hành vi và thói quen v sinh, ch động phòng chng các bnh lây nhim qua đường tiêu hóa, các dch bnh nguy him như SARS, Cúm A (H5N1), lây nhim qua đường hô hp cp ti các xã trin khai d án, trong đó có 2 xã trên.

D án s h tr khong 22.428 xà phòng ra tay dng bánh để cung cp cho 2 xã (bao gm các h, trm y tế, trường hc và nhiu nơi công cng khác). Xà phòng s được bo qun, phân phi theo h thng kho t tuyến tnh/huyn xung các xã và được theo dõi, cp phát theo đúng quy định, hướng dn ca d án để đảm bo vic s dng xà phòng theo đúng mc đích, c th.

Mi h được cp 4 bánh và chia làm 4 ln (1 bánh/ln), mi ln cp xà phòng kèm theo 1 t rơi. Các trường hc s được cp 504 bánh/trường, các trm Y tế xã s được 216 bánh/Trm, mi cuc hp thôn D án s trài t 12 bánh. Qu Unilever Vit Nam h tr 9.504 bánh xà phòng cho bà m có con trong độ tui tiêm chng trên địa bàn huyn Nam Đàn, vic cp phát được chia làm 4 đợt (1 bánh/đợt).


Anh Vũ