Quán triệt Nghị quyết lần thứ 10- Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

(Baonghean. vn) - Sáng 10/03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 10 -  Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03, Giám đốc Trung tâm chính trị và báo cáo viên các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị
PGS, TS Phạm Ngọc Anh truyền đạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Tại hội nghị, với sự truyền đạt của PGS, TS Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đại biểu đã được tiếp thu Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Trong đó làm rõ một số yêu cầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên cần xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm.

Trung thực đi liền với trách nhiệm nhằm khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội. Về gắn bó với nhân dân, trước hết thuộc về cán bộ, đảng viên nhằm phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm trong dân, huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước. Gắn bó với nhân dân là dựa vào dân để xây dựng Đảng. Về đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy Đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở; của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết lần thứ 10 - Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Hội nghị lần thứ 10- Ban Chấp hành khóa XI đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các dự thảo văn kiện trình trình Đại hội XII của Đảng trước khi gửi đại hội Đảng các cấp đóng góp ý kiến, bao gồm dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Hội nghị cũng đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII và một số đề xuất; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Bá Hùng quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XI; đồng thời giới thiệu nhân sự để bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; cho ý kiến về các đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng cần triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện 8 nội dung của Chỉ thị 03, trong đó lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để có biện pháp xử lý; xây dựng đạo đức công vụ để tổ chức triển khai; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhằm tạo ra chuyển biến về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; quan tâm công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, gắn với chuyên đề hàng năm.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Đồng chí Trần Hồng Châu cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng ngay sau hội nghị này cần tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một cách nghiêm túc, theo đúng kế hoạch số 180/KH-TU, ngày 02/03/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xong trước ngày 31/03/2015. Trong đó quan tâm đến các quan điểm, định hướng chỉ đạo của Trung ương để đưa vào các báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp; xây dựng các đề án, những nội dung, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện; triển khai lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII của Đảng; Bộ luật Dân sự; Luật Tổ chức chính quyền nhân dân... Chỉ đạo, đôn đốc đại hội Đảng cơ sở; đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Triển khai Chỉ thị của Trung ương về tăng cường quản lý hoạt động của lễ hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần đảm bảo cho đại hội Đảng các cấp và các sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp...

Toàn cảnh hội nghị

Minh Chi