Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 14/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 (Khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho gần 400 đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ Khối, các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực thuộc Đảng bộ Khối, chủ nhiệm UB kiểm tra đảng ủy cơ sở, báo cáo viên Đảng bộ Khối, báo cáo viên cơ sở của 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Chân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết.
 
Các đại biểu đã được nghe các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI): Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020”. Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Kết luận về Tổng kết thực hiện NQTW7 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết luận về Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến 2020. Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và các Kết luận Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Các đại biểu cũng được tiếp thu Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 13/03/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và  sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng” và Nghị quyết 01-NQ/ĐU ngày 12/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
 
Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị quyết, các Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 và các Nghị quyết 09 -NQ/TU, Nghị quyết 01- NQ/ĐU đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hoàn thành trước ngày 30/8/2012.


Hồng Khanh (Đảng ủy Khối CCQ tỉnh)