Quán triệt nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XI)

(Baonghean.vn) - Chiều nay (30/3), Đảng ủy trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh tổ chức quán triệt NQ hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư  Đảng khóa XI cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, đảng viên trong trường.

Hội nghị đã được nghe quán triệt các nội dung cơ bản của NQ hội nghị TƯ 6 (khóa XI), với 2 Nghị quyết và 3 Kết luận quan trọng. Trong đó nhấn mạnh nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; NQ về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế...Toàn cảnh hội nghị

Đảng ủy trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh yêu cầu, ngay sau hội nghị, mỗi cán bộ, giảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của các nghị quyết, kết luận, những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách để tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi NQ Hội nghị TƯ 6 (khóa XI) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với  thực hiện thắng lợi các NQ của Đảng; Vận dụng sáng tạo các chủ trương nêu trong Nghị quyết vào quá trình học tập, công tác và tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương đó tại đơn vị.


Tin, ảnh: THANH PHÚC