Quế Phong, Nghi Lộc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 10/1, Huyện ủy Quế Phong, Nghi Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tại Quế Phong, hơn 200 đại biểu được quán triệt các nội dung của Nghị quyết  Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Toàn cảnh hội nghị tại Quế Phong.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; từng đồng chí cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực.

Dịp này, Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Phong đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên ủng hỗ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017.

Vân Thanh

Đài TT-TH Quế Phong

*Tại Nghi Lộc, các đại biểu được quán triệt nội dung của Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05 về “một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06 về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09 về “tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 2017".

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Nghi Lộc.

BTV Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và cơ quan, đơn vị./.

Nhật Tuấn

(Đài TT-TH Nghi Lộc)