Quốc hội thông qua chương trình làm luật, pháp lệnh khóa XIII

Ngày 30/5, Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; điều chỉnh chương trình xây dựng pháp luật khóa XIII và năm 2014; nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). 
 
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội
 
Giữ nguyên tổ chức bộ máy Quốc hội
 
Sáng 30/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).
 
Cơ quan soạn thảo (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho biết, dự thảo Luật tiếp tục xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo hướng bảo đảm mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho 1 cơ quan thực hiện và chịu trách nhiệm để không có sự chồng chéo, trùng lặp.
 
Đối với những nhiệm vụ liên quan đến nhiều cơ quan thì phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và quy định rõ cơ chế chủ trì, phối hợp.
 
Về cơ cấu tổ chức, mặc dù công việc của một số Ủy ban hiện đang khá nặng nhưng trước mắt chưa đặt vấn đề chia tách hay tăng thêm số lượng các Ủy ban để giữ ổn định với tinh thần tinh gọn bộ máy.
 
Hiện Quốc hội có 10 cơ quan: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Các vấn đề xã hội, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên và Nhi đồng, và Văn phòng Quốc hội.
 
Dự thảo Luật đã bổ sung quy định xác định số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng, Ủy ban; việc phê chuẩn Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban của Quốc hội; quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban.
 
Đồng tình với đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật cho biết một số ý kiến đề nghị về lâu dài cần nghiên cứu để cơ cấu lại các cơ quan này theo hướng tăng cường tính chuyên ngành, tăng số lượng Ủy ban để khắc phục tình trạng quá tải.
 
Đối với lĩnh vực phụ trách của Ủy ban kinh tế và Ủy ban Tài chính-Ngân sách, có ý kiến đề nghị điều chỉnh theo hướng chuyển nội dung về tiền tệ, ngân hàng từ Ủy ban Kinh tế sang cho Ủy ban Tài chính-Ngân sách phụ trách.
 
Tuy nhiên, một số ý kiến khác đề nghị vẫn giữ quy định về lĩnh vực phụ trách của các Ủy ban này như hiện nay , vừa phù hợp với lĩnh vực mà Ủy ban Kinh tế phụ trách, vừa tạo điều kiện cho Ủy ban Tài chính-Ngân sách tập trung nhiều hơn về các vấn đề liên quan đến chính sách tài chính, ngân sách nhà nước, là mảng công việc vốn đã rất nặng và phức tạp.
 
Xây dựng chức danh Tổng Thư ký Quốc hội
 
Dựa vào đánh giá hoạt động Quốc hội trong nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) đã quy định về chức danh Tổng Thư ký Quốc hội nhằm tổ chức lại các hoạt động hỗ trợ, phục vụ hoạt động Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp.
 
Tổng Thư ký Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội (thay thế cho chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp hiện nay). Tổng Thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm; chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động của Văn phòng Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Luật này quy định.
 
Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành việc quy định trong dự thảo Luật về Tổng thư ký Quốc hội. Việc quy định chức danh Tổng thư ký Quốc hội sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động đối ngoại và cũng phù hợp với cách thức tổ chức công tác phục vụ các hoạt động chung của nghị viện nhiều nước.
 
Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho biết có ý kiến đề nghị cần tách các điều riêng để quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thư ký Quốc hội, các Phó Tổng Thư ký và Ủy viên Thư ký Quốc hội, đây là các đại biểu Quốc hội hay là các công chức thuộc bộ máy giúp việc; mối quan hệ công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội, các Phó Tổng Thư ký và các Ủy viên Thư ký với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc thực hiện các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Những nội dung cụ thể của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) sẽ được các đại biểu thảo luận trong các ngày 3 và 16/6 tới.
 
Quy định chặt chẽ cơ chế bảo vệ môi trường
 
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014.
 
Báo cáo giải trình, tiếp thu của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, sau một số kỳ thảo luận, lấy ý kiến, nội dung cơ bản dự án Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) đã được các đại biểu tán thành. Trước khi được thông qua trong kỳ họp này (như dự kiến), vẫn còn một số ý kiến khác nhau chủ yếu về quy định quy hoạch BVMT, về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), trách nhiệm các cơ quan chuyên môn BVMT, nguồn lực đầu tư BVMT…
 
Tại phiên thảo luận, gần 20 ý kiến đại biểu Quốc hội cũng tập trung phân tích xoay quanh việc làm rõ các cơ chế, chính sách và đặc biệt là các biện pháp BVMT, đảm bảo dự Luật bao quát được hết các trường hợp, đối tượng cũng như hành vi tác động đến môi trường cũng như công tác ngăn ngừa, bảo vệ.
 
Việc đánh giá môi trường chiến lược được nhiều ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng phải thực hiện (chẳng hạn như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt); đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch... 
 
Nhiều ý kiến của các ĐBQH đề nghị cần có thêm quy định về BVMT biển và hải đảo để bảo đảm tính thống nhất và toàn diện của Luật, trong đó có vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường; phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường trên biển và hải đảo.
 
Một số hành vi “nhạy cảm” với môi trường cũng được quan tâm cho ý kiến như nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất… Đa số đều cho rằng cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ hơn như vấn đề hàng rào kỹ thuật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, nghiêm cấm việc mua bán phế liệu đã nhập khẩu vào trong nước.
 
Các ĐBQH cũng đề nghị Dự thảo Luật phải quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT bảo đảm sự thống nhất và tránh chồng chéo trong quản lý cũng như cần phân cấp rõ trách nhiệm và thẩm quyền của trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước về BVMT.
 
* Cũng trong chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.
 
Theo đó, tính tới hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ phải tập trung xây dựng các luật quan trọng, đặc biệt là các luật về tổ chức bộ máy để đáp ứng đòi hỏi quản lý xã hội mà Hiến pháp năm 2013 đặt ra. Đó là các dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Quốc hội cũng tiến hành sửa đổi các Bộ luật: Dân sự, Tố tụng dân sự, Tố tụng hình sự, Luật Trưng cầu ý dân.
 
Đáng chú ý, Quốc hội đã bổ sung đưa dự án Luật Biểu tình vào thảo luận tại kỳ họp thứ 9 và dự kiến thông qua ở kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2015).
 
Theo chinhphu.vn